Vnější kontaktní zateplovací systémy první generace

Datum: 12.8.2013
obrázek
Kontaktní zateplovací systémy se ve střední Evropě začaly rozšiřovat s rozvojem bytové výstavby v 70. letech, hlavně po takzvané ropné krizi v roce 1973. Nebyly to zateplovací systémy v té podobě, jak je známe v současnosti, ale měly s nimi mnoho společného. Šlo především o zateplovací systémy, které používaly především disperzní omítky a někdy i disperzní lepicí a stěrové hmoty.

Vlivem působení času docházelo na omítkách zateplovacích systémů ke vzniku prasklin, kterými do systému mohla vnikat vlhkost. Dále i vlivem nízkých teplot v zimě, ale i vysokých teplot v létě, docházelo k oddělení omítky od základní vrstvy, nebo i celého vnějšího souvrství od izolantu. Působením vlhkosti v zateplovacím systému též docházelo k podstatnému snížení izolační funkce použitého izolantu.

Starý, poškozený kontaktní zateplovací systém lze demontovat, komponenty roztřídit, ekologicky zpracovat nebo ekologicky zlikvidovat. Na míře poškození stávajícího zateplovacího systému závisí možnost jeho sanace, demontáže a následné ekologické likvidace. Vhodným způsobem sanace kontaktního zateplovacího systému bez nutnosti jeho demontáže je použití sanačního systému weber.therm retec 700. Patentované řešení systému weber.therm retec 700 nabízí možnost dlouhodobé a ekonomicky výhodné sanace kontaktního zateplovacího systému.

Systém weber.therm retec 700 přináší možnost sanovat pouze poškozené vnější souvrství zateplovacího systému, tj. základní vrstva s omítkou, nebo z důvodů vyšších nároků nových norem na tepelnou ochranu budov, přidat na stávající zateplovací systém novou vrstvu izolantu s novou základní vrstvou a novou omítkou.

Patentovaný postup weber.therm retec 700 je založen na prořezání vnějšího souvrství sítí drážek a na armovací stěrkové hmotě weber.therm retec 700. Síť drážek prořezaných do omítky a základní vrstvy stávajícího zateplení zajistí až o 30 % vyšší soudržnost omítky stávajícího zateplení se stěrkovou hmotou weber.therm retec 700 a lepší odvod vodní páry z konstrukce obvodového pláště.

Postup provádění weber.therm retec 700

 • Systém weber.therm retec 700 se používá na sanaci starých poškozených zateplovacích systémů, často s povrchem tvořeným disperzní omítkou. Před započetím diagnostiky stávajícího systému je třeba omítku stávajícího systému očistit tlakovou vodou případně s použitím fasádního čisticího prostředku.
 • Vnější souvrství stávajícího zateplovacího systému se prořeže sítí horizontálně a vertikálně vedených řezů s rozměry polí od 15 x 15 cm do 30 x 30 cm. Řezy jsou široké 5 až 7 mm a hluboké cca 5 mm tak, aby vnější souvrství bylo proříznuto až na rozhraní základní vrstvy a izolačních desek.
 • Na prořezané a očištěné vnější souvrství stávajícího zateplovacího systému se nanese ručně nebo strojně vrstva armovací hmoty weber.therm retec 700 a do požadované tloušťky 5 až 8 mm se upraví pomocí vhodného zubového hladítka. Vrstva minerální stěrkové hmoty zajišťuje přirozeným způsobem regulaci kondenzace vodní páry uvnitř systému.

Systém weber.therm retec 700 bez použití dodatečné vrstvy tepelné izolace

 • Do nanesené vrstvy stěrkové hmoty se vloží výztužná skleněná síťovina weber.therm 178, a to ve spojích s min. přesahem 10 cm. Skleněná síťovina musí být v 1/3 tloušťky základní vrstvy od vnějšího líce. Musí být dodrženo minimální krytí skleněné síťoviny vrstvou stěrkové hmoty min. 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Na rozích otvorů pro okna a dveře se osadí diagonální příložky ze skleněné síťoviny.
 • Celý systém se zakotví talířovými plastovými šroubovacími hmoždinkami s ocelovým trnem. Počet, typ a rozmístění hmoždinek pro kotvení zateplovacího systému vychází z projektové dokumentace v souladu s platnými ČSN. Kotvení talířovými hmoždinkami se provádí přes skleněnou síťovinu do ještě měkké vrstvy stěrkové hmoty weber.therm retec 700.
 • Jako povrchová úprava sanovaného systému se díky nízkému faktoru difúzního odporu použijí pastovité tenkovrstvé omítky weber.pas silikát nebo weber.pas extraClean s podkladním nátěrem v požadované zrnitosti a barevném odstínu.

Systém weber.therm retec 700 s použitím dodatečné vrstvy tepelné izolace

 • Do celoplošně nanesené lepicí a stěrkové hmoty weber.therm retec 700 se osadí izolační desky z pěnového polystyrenu EPS, izolační desky nebo lamely z minerální vlny MW.
 • Na nalepené a přebroušené izolační desky nebo lamely se vytvoří základní vrstva z lepicí a stěrkové hmoty weber.therm retec 700.
 • Do nanesené vrstvy stěrkové hmoty se vloží výztužná skleněná síťovina weber.therm 178, a to ve spojích s min. přesahem 10 cm. Skleněná síťovina musí být v 1/3 tloušťky základní vrstvy od vnějšího líce.
 • Musí být dodrženo minimální krytí skleněné síťoviny vrstvou stěrkové hmoty min. 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Na rozích otvorů pro okna a dveře se osadí diagonální příložky ze skleněné síťoviny.
 • Zakotvení celého souvrství se provede talířovými plastovými šroubovacími hmoždinkami s ocelovým trnem. Počet, typ a rozmístění hmoždinek pro kotvení zateplovacího systému vychází z projektové dokumentace v souladu s platnými ČSN. Kotvení talířovými hmoždinkami se provádí přes skleněnou síťovinu do ještě měkké vrstvy stěrkové hmoty weber.therm retec 700.
 • Jako povrchová úprava sanovaného systému se díky nízkému faktoru difúzního odporu použijí pastovité tenkovrstvé omítky weber.pas silikát nebo weber.pas extraClean s podkladním nátěrem v požadované zrnitosti a barevném odstínu.

Tabulky tloušťky izolantů

  Izolační materiál (nový ETICS)

  Celková tloušťka izolace obou ETICS

  EPS

  max. 300 mm

  MW desky, MW lamely

  max. 200 mm

Tabulka celkové maximální hmotnosti zateplovacích systémů

Celková tloušťka izolace (mm)

Celková hmotnost zateplovacích systémů s izolačními materiály

 

  EPS

  Kombinace

  MW desky

  MW lamely

  do 200 mm

  48 kg/m2

  48 kg/m2

  60 kg/m2

  200 až 300 mm

  28 kg/m2

  nelze

  nelze

Závěr


Sanační systém weber.therm retec 700 přináší účinné řešení sanace poškozeného vnějšího souvrství kontaktního zateplovacího systému, ale i možnost přidání dodatečné vrstvy tepelného izolantu z důvodu lepší tepelné ochrany budovy.

Sanaci zateplovacího systému je třeba provádět na základě projektové dokumentace, kde nesmí chybět důkladné posouzení stávajícího zateplení, podrobná skladba konstrukce dodatečné vrstvy zateplení, tepelně technický výpočet, návrh kotvení včetně počtu použitých hmoždinek na 1 m2, kotevního plánu, typu použitých hmoždinek a v neposlední řadě požárně bezpečnostní řešení zateplovacího systému.

Text: Ing. Tomáš Pošta

Foto: Saint Gobain Weber Terranova

Ing. Tomáš Pošta (1964)

absolvent Fakulty stavební ČVUT Praha, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb. Stavařinu zná jak z pohledu projektanta, tak z pohledu z lešení. Nyní pracuje jako produktový manažer pro zateplovací systémy a fasády v nadnárodní společnosti Weber a zde s využitím svých znalostí a zkušeností nadnárodní firmy se podílí na vývoji a uvedení nových produktů a fasádních systémů na českém trhu.

Kontakt: Ing. Tomáš Pošta, Saint-Gobain Weber Terranova, a. s., Radiová 3; 102 00 Praha 10; tel. 272 701 137; fax 272 701 138; www.weber-terranova.cz

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne