Posouzení objektu před revitalizací

Datum: 7.8.2012
obrázek
Základním předpokladem úspěšné revitalizace panelového bytového domu je stavebně technické hodnocení jeho stavu. Stavebně technický audit je, spolu s energetickým, základem pro to, aby investice do revitalizace panelového domu byla efektivní investicí.

Stavebně technické posouzení stavu objektu může být provedeno s různou mírou podrobností a různými metodami. Vypovídací hodnota a její objektivnost závisí do značné míry na zkušenosti odborníka, který posouzení provádí. Pokud má k dispozici podklady ke konstrukci objektu (projektová dokumentace), informace o běžných pravidelných prohlídkách (například revizní zprávy), může na základě analogie se závadami či poruchami, zjištěnými na jiných objektech shodného typu a variantami obdobných problémů, investorovi ušetřit značnou část nákladů, které by musel vynaložit na průzkumné práce jako například odkrývání konstrukcí, provádění sond nebo různá měření a zkoušky.

Na druhé straně se však provedení sond a zkoušek na konstrukcích není možné vyhnout, mají-li být stanoveny individuální vlastnosti konstrukcí, především charakteristiky materiálů a konstrukcí zhotovovaných přímo na stavbě, jako jsou například stykové malty, monolitické betony, dozdívky, omítky či nástřiky.

Záleží na konkrétním případu

Univerzální postup hodnocení ani vyčerpávající soubor nezbytných prací, které je nutno v rámci posouzení provést, neexistuje. Někdy může být základem posouzení vizuální prohlídka, jindy převažují průzkumné práce a měření. Někdy je možné posoudit celou skupinu typově shodných objektů v dané lokalitě, jindy je nutné posoudit každý dům zvlášť. Zejména pokud je v úvahách investora žádost o dotace. Obdobné je to, pokud bude nutné jednat individuálně s uživateli jednotlivých bytů anebo pokud je nezbytné některé specifické poruchy projednat podrobně s dodavateli sanací.

Mnoho hledisek k posouzení

Zjištěné poruchy a navrhovaná sanační opatření je žádoucí členit podle závažnosti možných důsledků a tím pádem s ohledem na neodkladnost opatření. Především se to týká možnosti eventuálního zřícení konstrukcí nebo jejich částí, ohrožení osob nebo zhoršení podmínek užívání bytů. Proto je nezbytné odborně posoudit konstrukci obvodového pláště z hlediska koroze, karbonatace a statiky, požární bezpečnosti a tepelné techniky. Případně akustiky, osvětlení a oslunění, hygienicky nutné výměny vzduchu z hlediska výskytu plísní a mikroorganizmů. Zjištěné skutečnosti jsou pro investora klíčovou informací pro přípravu revitalizace. Umožňují připravit předběžný rozpočet a zvážit způsob financování. A posoudit, jaký postup pro revitalizaci zvolit.

Text: Aleš Kocourek

Foto: KASTEN, spol. s r.o.

KASTEN spol. s r.o., Větrná 145, 277 11 Neratovice – Byškovice

Tel: 318 647 150, 318 647 152, e-mail: info@kasten.cz, www.kasten.cz

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne