Pojištění a finance

Datum: 4.7.2012
obrázek
Jak budou vypadat inzeráty realitních kanceláří? Jaká je pojistná ochrana českých domácností? Jak financovat vaše projekty? Odpovědi na položené otázky a mnoho dalšího se dozvíte z dnešní finanční přílohy.

Jak budou vypadat inzeráty realitních kanceláří?

V některých zemích EU, jako například ve Francii nebo v Dánsku, je již v současnosti každý inzerát realitní kanceláře, nabízející jakoukoli nemovitost k prodeji či k pronájmu, opatřen štítkem, který lze v zásadě srovnat s již známými průkazy, které naleznete na elektrospotřebičích jako je například lednička nebo televize.

Oproti tomu například v sousedním Německu doposud platí, že průkaz energetické náročnosti budovy musí realitní kancelář předložit pouze v případě, že je o to požádána. To ovšem samozřejmě neznamená, že by ho musela nechat sama vyhotovit. Je povinností majitele nabízené nemovitosti takový doklad zajistit.

Průkazky a štítky

Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí budovu zhlediska spotřeby energie na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, větrání a osvětlení. Průkaz je jednoduché grafické znázornění celkové dodané energie do budovy a přehled procentuálního zastoupení jednotlivých dílčích spotřeb. Průkaz a štítek umožňují základní jednoduché zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti na provoz. Jedná se o implementaci evropské směrnice 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov. Požadavky na energetickou náročnost budov byly zavedeny novelou č. 177/2006 Sb. do zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Již stávající prováděcí vyhláška o energetické náročnosti budov, která vyšla pod číslem 148/2007 Sb. (platná od r. 2009) říká, že nové budovy by měly splňovat aktuální požadavky na energetickou náročnost a větší rekonstrukce stávajících budov by měly být chápány jako příležitost pro efektivní snížení energetické náročnosti. Splnění požadavků se dokládá průkazem energetické náročnosti budovy. Průkaz nesmí být starší 10 let. Předpokládá se, že výsledky průkazu mohou pomoci například při porovnávání budov mezi sebou, pomohou odhalit nadměrnou spotřebu energie. To by mělo mimo jiné sloužit k lepší orientaci při pronájmu či koupi nemovitosti.

Platnost vyhlášky se blíží

Rokem 2013 má u nás vstoupit v platnost nová vyhláška, týkající se této problematiky. Hlavní změnou má být skutečnost, že povinnosti týkající se vyhotovování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) a Energetického štítku obálky budovy (ESOB) se výrazně rozšíří. V zásadě všichni vlastníci, kteří se rozhodnou se svou nemovitostí nakládat, budou mít povinnost, která se doposud vztahovala pouze na výstavbu nových budov a větších změn dokončených budov, které ovlivňují jejich energetickou náročnost. Jak přesně budou vypadat všechna pravidla, která vstoupí v platnost u nás, zatím nevíme. Důležité bude to, zda vstoupí v platnost obdobná pravidla, jako ve Francii nebo nikoli. Pokud ano, pak již nebude možné inzerovat nemovitost bez „štítku“.

A jak to ovlivní realitní kancelář?

Přesto, že hlavním zaklínadlem určujícím cenu nadále jistě zůstane zejména lokalita, lze očekávat, že s růstem ceny energií bude štítek sloužit jako jedno z kritérií pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu. Zavádění „život komplikující“ povinnosti pro majitele stávajících nemovitosti bude zřejmě, zejména zpočátku, vlastníkům vadit. Vyhotovení není zadarmo a na počátku jistě nebude snadné oprávněného energetického auditora zajistit (oprávnění stát se energetickým auditorem vydává MPO). Správně informovaná a proškolená realitní kancelář však zcela jistě bude schopna zajistit vypracování povinné dokumentace a štítku. To může dále posílit úlohu kvalifikovaných zprostředkovatelů.

Text: Jan Borůvka

Foto: ARKČR


Jaká je pojistná ochrana českých domácností?

Pojistná ochrana českých domácností je ve srovnání s vyspělými státy EU téměř třetinová. Zatímco například ve Finsku, Francii či Dánsku představují náklady na pojistné až 20 % z celkových výdajů, v ČR do pojištění vkládáme v průměru necelých 8 %. Svůj majetek má v ČR pojištěna pouze každá druhá domácnost, bez pojistné ochrany zůstává každá třetí nemovitost. Srovnání situace odhaluje značnou disproporci v oblasti pojištění mezi Českou republikou a zeměmi západní Evropy. Analýzu provedla Česká asociace pojišťoven (ČAP) v rámci své komunikační kampaně Únor – měsíc pojištění, zaměřené na pojištění rodiny.

Podceňování rizik

„Lidí, kteří věří, že se jim nešťastná náhoda vyhne a prakticky nic jim nehrozí, je v ČR stále dost. V případě poničení majetku z důvodu živelní katastrofy, vandalizmu, krádeže či jiného poškození jsou pak nuceni si veškerou škodu uhradit z vlastních zdrojů, což může vést až k finančnímu bankrotu celé rodiny,“ upozorňuje manažerka vzdělávání ČAP Marcela Kotyrová.

Před sjednáním pojištění by měl každý vzít v potaz všechna rizika, která jeho majetek ohrožují. Pojistitel totiž hradí pouze škody způsobené sjednanými riziky, která jsou uvedena v pojistné smlouvě. V žebříčku škod na majetku představují plných 44 % z celkového počtu pojistných událostí krádeže a vloupání. Následují vodovodní škody (17 %) a škody, které se nám podaří nechtěně způsobit třetí osobě (16 %). Rizik, která nás ohrožují je celá řada. Vedle rizika vichřice, záplavy či krupobití může být váš majetek pojištěn například i proti riziku výbuchu, přímého úderu bleskem nebo přepětí v síti, tíhy sněhu, zatečení atmosférických srážek a dalším rizikům. K pojištění domácnosti i k pojištění nemovitosti je též možné sjednat pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě. Při porovnání více nabídek na pojištění by měl být vždy kladen důraz na dostatečný rozsah pojištěných rizik a limity pojistného plnění.

Podpojištěnost v ČR přetrvává

Velkým problémem, který v Česku stále přetrvává, je podpojištěnost. Ta se promítá v pojištění nemovitostí i v pojištění domácnosti. Klienti si stanovují nedostatečné pojistné částky a nemají pokryta všechna hrozící rizika. „Za takovým nákupním chováním stojí snaha co nejvíce ušetřit na pojistném. Správné stanovení pojistné částky je však jedním ze základních parametrů, které mohou ovlivnit výši vyplaceného pojistného plnění při likvidaci škody. Měla by proto být sjednána v takové výši, aby pokryla celkovou hodnotu majetku,“ upozorňuje Marcela Kotyrová. Pojišťovny nabízejí pojištění i na tzv. novou hodnotu, což znamená, že klient obdrží od pojišťovny takové pojistné plnění, aby si mohl majetek obnovit na úrovni současných pořizovacích cen. Má-li být zachována reálná hodnota pojištění s ohledem na inflaci, lze se rozhodnout pro každoroční navýšení pojistné částky ve výši, kterou navrhne pojišťovna (tzv. indexaci). Procentuální výše indexace je většinou neměnná a tato hodnota je vždy uvedena v pojistných podmínkách. V případě, že pojišťovna indexaci nenavrhuje, je ve vlastním zájmu každého pojistnou smlouvu průběžně aktualizovat, aby pojištění přineslo maximální efekt.

Jak jsou na tom Češi s aktualizací smluv?

Většina klientů se o pojistnou smlouvu v průběhu jejího trvání moc nezajímá. Průzkum zrealizovaný společností Ipsos ukázal, že 35 % respondentů aktualizuje pojistnou smlouvu jen výjimečné, 16 % ji nikdy neaktualizovalo a celých 21 % dotázaných není vůbec seznámeno se skutečností, že by pojistnou smlouvu mohlo nebo dokonce muselo z nějakých důvodů aktualizovat. V majetkovém pojištění je aktualizace doporučována ve tříletých intervalech, pokud nedojde k výrazným změnám. Těmi může být například výrazné rozšíření majetku, rozvod či úmrtí pojistníka, kdy je nutné zjistit, zda pojistná smlouva trvá a přechází na právní nástupce, či skončila datem úmrtí.

Aktualizace pojistné smlouvy - doporučení

  • Pojistnou smlouvu kontrolujte minimálně jednou za tři roky.
  • Ověřte si, zda sjednaná pojistná částka skutečně odpovídá současné hodnotě domu nebo domácnosti.
  • Po investicích nebo větších výdajích do nemovitosti, které navýšily její hodnotu, informujte pojišťovnu o jejich rozsahu.
  • Pojišťovnu vždy informujte o změnách vašich osobních údajů.

Kde zjistit minimální pojistnou hodnotu domácnosti nebo nemovitosti?

Ne každý dokáže přesně odhadnout, kolik by musel za obnovu své domácnosti zaplatit v případě, že by došlo k nejvyšší možné majetkové újmě, jakou je například požár nebo výbuch. ČAP přidala na své webové stránky vedle kalkulačky pro výpočet minimální pojistné hodnoty nemovitosti i kalkulačku pro výpočet minimální hodnoty domácnosti. Nyní má každý možnost si prověřit, zda má svůj majetek pojištěný v dostatečné výši.

Kalkulačka pro stanovení minimální pojistné hodnoty domácnosti pracuje s pojistnou částkou odpovídající tzv. nové ceně. Pokud uživatel zjistí, že má svou domácnost pojištěnou na nižší částku, než je vypočtená hodnota, s největší pravděpodobností je jeho domácnost podpojištěna a měl by zvážit navýšení pojistné částky a stávající pojistnou smlouvu aktualizovat. Po zadání základních požadovaných údajů o typu domácnosti, obytné ploše a hodnotě specifických předmětů, které jsou součástí vybavení domácnosti, se vygeneruje uživateli minimální pojistná hodnota pro domácnost zvoleného typu. Výpočet je proveden zjednodušenou formou a je pouze orientační. Kalkulačku není vhodné využít u domácnosti, jejíž hodnotu určují věci zvláštní hodnoty, starožitnosti a jiné cennosti.

Jednoduchá a ke stejnému účelu určená, je i kalkulačka, která vypočítá minimální pojistnou hodnotu nejčastějších typů nemovitostí ve standardním provedení. Aplikaci stačí otevřít pomocí tlačítka „Vstup do kalkulačky“ a zadat typ nemovitosti (rodinný dům, rekreační chata, garáž apod.), typ střechy, typ objektu a jeho celkovou plochu, případně jeho dílčí rozměry jednotlivých podlaží. Výsledná hodnota je okamžitě stanovena. Výpočet je opět zjednodušený a nezahrnuje cenu pozemku. Může se lišit od přesného výpočtu hodnoty nemovitosti provedeného soudním znalcem nebo od výpočtů jednotlivých pojišťoven, pro něž je základní pojistná hodnota nemovitosti jen jedním z více kritérií pro stanovení výše pojistného.

Obě aplikace jsou umístěné na domovské stránce www.cap.cz v záložce Pro veřejnost: Pojistná hodnota nemovitosti nebo Pojistná hodnota domácnosti.

Jak správně sjednat pojištění, za jakých okolností aktualizovat smlouvu a spoustu dalších užitečných informací o pojištění rodiny, jejím majetku i rizik ohrožujících život naleznete na internetovém portálu www.jaksepojistit.cz.

Text: (uh)

Zdroj: ČAP, Český statistický úřad

Pojistná ochrana majetku v ČR

Počet domů a bytů v osobním vlastnictví                                                         3 207 208

Počet smluv pojištění nemovitosti                                                                  2 063 544

Počet obydlených domácností                                                                          3 894 210

Počet smluv pojištění domácnosti                                                                   2 091 644


Jak financovat vaše projekty?

Jakým způsobem však veškeré nové vybavení a projekty financovat, když hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření není to pravé a jiné prostředky aktuálně nejsou k dispozici? Snadným řešením je revolvingový spotřebitelský úvěr. Jak funguje? Zeptali jsme se marketingové specialistky Marie Slepánkové ze společnosti Cofidis, která revolvingové úvěry poskytuje.

Rozhlížíte se po své kuchyni a přemýšlíte o změně designu, výměně spotřebičů nebo jejím vylepšení? Vyčerpali jste veškeré své finance na koupi vlastního bydlení a po nastěhování a prvotní euforii přemýšlíte, jak asi dlouho vydržíte žít mezi krabicemi a s improvizovaným zařízením? Plánujete svůj domov rekonstruovat nebo jinak vylepšit? Potom využijte revolvingový úvěr, úvěr s možností opakovaného čerpání. Navíc se zpravidla poskytuje neúčelově, tj. není nutno uvádět, na co si peníze půjčujete.

Stálá finanční rezerva

„Pokud si zažádáte o revolvingový úvěr na určitou částku u finanční společnosti a úvěr vám je schválen, získáte stálou finanční rezervu, kterou můžete buď čerpat ihned celou až do výše smluvené částky, nebo i částečně, nebo dokonce čerpání můžete ponechat až na dobu, kdy jej budete skutečně potřebovat a finanční prostředky vám tak zůstanou připravené jako pohotovostní rezerva. Splátky hradíte poté, co rezervu použijete a smlouva vám stanovuje jen jejich minimální měsíční výši, lze tedy splácet i rychleji nebo zasílat mimořádné platby,“ vysvětluje princip revolvingových půjček Marie Slepánková ze společnosti Cofidis, a dodává: „S každou uhrazenou měsíční splátkou navíc „spoříte“ částku, kterou si v případě potřeby můžete znovu půjčit, a to již bez zbytečných formalit. Pokud nečerpáte žádné peníze, nic nesplácíte. Také poskytnutí úvěru a jeho vedení jsou bezplatné.“

Naprosto flexibilní úvěr

Úvěr se tak přizpůsobuje individuálním potřebám každého klienta a záleží na klientovi, kdy a jak se rozhodne úvěr čerpat, jak rychle splácet a k čemu peníze použije. Další výhodou revolvingového úvěru oproti klasickým spotřebitelským úvěrům je to, že můžete nakupovat více výrobků ve více časových obdobích a u jakéhokoliv dodavatele bez nutnosti opakovaného podepisování smlouvy.

Tento typ úvěru je pro klienta velmi flexibilní a může být dobrým způsobem, jak financovat plánované projekty, jako jsou například rekonstrukce a menší úpravy v rámci bydlení, nákupy spotřebičů a nábytku či koupě staršího automobilu.

Text: (uh)

Foto: Cofidis

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne