Rok 2012: Mezinárodní rok družstev

Datum: 29.3.2012
obrázek
Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev či společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. Poskytuje svým členům odbornou metodickou pomoc a zastupuje je v jednáních s vládou, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi.

Je členem mezinárodních družstevních organizací a udržuje styky se zahraničními institucemi obdobného typu. V současné době svaz sdružuje cca 700 bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek, která vlastní či spravují cca 700 000 bytových a nebytových jednotek.

Vstupujeme do roku 2012, který je již předem mnohými zatracován. Podle míry pesimismu toho či onoho zdroje jsme den za dnem konfrontováni se zaručenými předpověďmi o konci světa, krachu eura a bankrotu části Evropy. Nedaří se bojovat s korupcí, zadlužení státu přitom roste, zatímco kurs koruny klesá. Zvyšuje se inflace, DPH a ceny zboží, snižují se úroky z vkladů v bankách, koupěschopnost obyvatel a důvěra v politickou reprezentaci. A co my s tím?

Předně se přestaňme pořád strašit. Pokud má nastat konec světa, tak toho asi moc nenaděláme a proto není třeba se na to nějak zvlášť připravovat. To ostatní už bude záviset na práci, znalostech a schopnostech lidí ze všech myslitelných kategorií. Od panovníků, vlád a manažerů, po studenty a ženy v domácnostech. Ve všech hospodářských sektorech, včetně bytového družstevnictví, bude záležet na každém, jak se postaví k výzvám, které nám nový rok představí. Přitom práce pro bytové družstvo je pro ty, kteří mají cit pro systematickou týmovou práci, adresnou odpovědnost, ctí ekonomické zákony a nebojí se nových projektů. Novodobě se tomu říká „udržitelný rozvoj“.

Je dobré si uvědomit, že ani v roce 2012 na to ve světě a v Evropě nebudeme sami. Rok 2012 totiž Organizace spojených národů prohlásila Mezinárodním rokem družstev. Nejvyšší mezinárodní společenství tím uznává, že družstva jsou hnací silou hospodářství, úspěšně se zabývají sociálními výzvami, jsou odolná vůči globální krizi a jsou úspěšnými podniky, které vytvářejí pracovní místa ve všech odvětvích.

Svoji schopnost vypořádat se s problémy, navrhovat odpovědi a řešit nové potřeby dokazují evropská družstva již více než 150 let. Současně nabízí způsob podnikání, který je moderní, kolektivní, odpovědný a udržitelný a tím přispívají k hospodářskému a sociálnímu rozvoji v Evropě.

Zde mi dovolte, abych citoval José Manuela Barrosa, prezidenta Evropské komise: „Družstva jsou nezbytnou součástí hospodářské scény Evropské unie“ Dále Ki-Moona, generálního tajemníka OSN: „Družstva jsou pro mezinárodní komunitu připomenutím toho, že je možné jít cestou hospodářské životaschopnosti a sociální odpovědnosti“.

Například naše bytová družstva, členové Svazu českých a moravských bytových družstev, spravují 17 % trvale obývaných bytů v zemi. Ve Finsku je 75 % obyvatel členem nějakého družstva. Ve Velké Británii mají družstva největší sortiment výrobků Fair Trade ve srovnání s jinými maloobchodními skupinami. Nebo v Belgii, když vejdete do lékárny, máte 20% pravděpodobnost, že jste v družstvu.

Čím to je, že družstva jsou dlouhodobě úspěšnou podnikatelskou formou reprezentující sílu hospodářského růstu a sociální soudržnosti v Evropě?

  • Jsme podniky, nikoliv nevládní organizace: obchodujeme, ale dělíme se spravedlivě a reinvestujeme náš zisk.
  • Působíme ve všech hospodářských odvětvích: bydlení, maloobchod, zemědělství, banky, zdravotnictví, pojišťovnictví, obnovitelná energie, duševní vlastnictví, atd.
  • Vyskytujeme se ve všech typech a velikostech: od malých společností vlastněných zaměstnanci až po velké banky vlastněné svými členy.
  • Základním rozdílem je demokratický způsob rozhodování členy, kteří jsou současně vlastníky družstva, takže se podílejí na výsledku hospodaření.

Úspěšnou činnost bytových družstev dokládá proměna českých a moravských sídlišť, která proběhla v předchozích letech. Je třeba zdůraznit, že se nejedná pouze o proměnu vizuální. Ve většině případů byly domy vlastněné bytovými družstvy podrobeny komplexní regeneraci směřující ke snížení energetické náročnosti jejich provozu, prodloužení jejich životnosti a zvýšení celkového standardu bydlení.

Je proto nepříjemné, že vláda v roce 2012, pravděpodobně poprvé, systémově nepodpoří regeneraci bytových domů. Program Nový PANEL nebude v roce 2012 otevřen, neboť klesající příjmy státního rozpočtu si vynucují další omezování nenávratných forem pomoci státu. Příjem žádostí do programu Zelená úsporám byl s ohledem na vyčerpání zdrojů také ukončen. Žadatele o tuto dotaci, kteří žádost podali v loňském roce, čeká letos boj se zvládnutím administrativního procesu, navíc zkráceného o půl roku, tedy do 30. 6. 2012. S ohledem na množství doposud neukončených akcí bude nutné zaměřit veškeré úsilí na komunikaci s orgány Státního fondu životního prostředí.

Přes výše uvedené se přece jen pro letošní rok v oblasti regenerace bytových domů objevují i pozitivní zprávy. Jednou z nich je chystaná možnost využití prostředků z evropských zdrojů, a to prostřednictvím nástroje JESSICA. V rámci Integrovaného operačního programu má být pomocí JESSICI do oblasti regenerace bytových domů nasměrováno cca 600 miliónů Kč, které budou žadatelům k dispozici ve formě Úvěrů s nízkým úročením.

Mírný optimismus pro příští období je možné čerpat také ze závěrů a úkolů plynoucích z vládou schválené Koncepce bydlení ČR do roku 2020. Ta ukládá vládě revidovat stávající programy na podporu revitalizace bytového fondu a navrhnout jednotný program v oblasti bydlení s cílem zvýšit komplexnost rekonstrukcí a maximálně snižovat energetickou náročnost. Za tímto účelem má být vytvořen „stabilní nástroj podpory snižování energetické náročnosti bydlení“. Podobně bude možno od roku 2014 podpořit snižování energetické náročnosti domů pro bydlení také přímo ze zdrojů evropských strukturálních fondů.

Není tedy třeba klesat na mysli a zahazovat flintu do žita, i když večírek pro některé už skončil. Je potřeba se zítra ráno vzbudit a pokračovat dál tak odpovědně, jak jsme to dělali doposud. Koneckonců máme na to v roce 2012 o jeden celý den navíc a na realizaci všech podpůrných, shora uvedených programů, se SČMBD podílí svou účastí přímo v pracovních týmech ministerstva.

„Abychom nebyli malí, musíme si stále připomínat, jak jsme velcí.“ (Christopher Peer)

Text: Ing. Vít Vaníček, předseda SČMBD

Foto: archiv redakce

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne