Záruka funkčního balkonu a lodžie

Datum: 3.11.2011
obrázek
Opravy balkonových a lodžiových konstrukcí jsou jednou ze základních součástí revitalizace bytových domů. Poškození bývá často rozsáhlé a mívá vliv i na statické vlastnosti a funkčnost objektu. Opravy pak bývají často podceňovány, přičemž balkony a lodžie jsou z hlediska povětrnosti a s přihlédnutím k užívání nejvíce zatěžovanou konstrukcí budov.

V podstatě se jedná o tzv. pochůzné střechy, kdy jsou navíc vrstvy zpravidla pevně spojené a navzájem se velmi ovlivňují. Skladba konstrukce proto musí být navržena a provedená tak, aby byla schopna dlouhodobě odolat extrémnímu zatížení, které na ni působí: velké výkyvy teplot (-25 °C až 80 °C), vlhkost (tlaky vodních par), mráz (rozpínání ledu), různé tepelné roztažnosti jednotlivých vrstev, čisticí prostředky atd. Vzhledem k tomu vyžadují konstrukce balkonů a lodžií použití speciálních materiálů poskládaných do odzkoušených a certifikovaných systémů.

Kvalitní materiál nestačí

Správná skladba a speciální materiály však ještě nemusí být zárukou úspěchu. Dalším neméně důležitým faktorem je technologická kázeň prováděcích firem. Často zhotovitelé nedodržují ani základní pravidla nutná pro správnou funkci konstrukce jako jsou např. dostatečný sklon spádové vrstvy, dodržení minimálních tlouštěk použitých materiálů, dodržení technologických přestávek, použití nevhodných materiálů atd.

Nejčastější chyba

Velmi častou chybou je také nevhodné řešení uchycení balkonového nebo lodžiového zábradlí. Optimální uchycení je do stěn, do čel nebo do podhledů konstrukcí. Uchycení zábradlí přes nášlapnou vrstvu je téměř vždy problematické a pokud je to možné, je třeba se mu vyhnout. Obecně je průchod prvků nášlapnou vrstvou komplikovaný a náročný na speciální materiály, technologie a zejména preciznost provedení. Často u takovýchto řešení neproběhne vše ideálně na 100 % a pak nedokonalou izolací dochází k pronikání vody do konstrukce, která pak tlakem vznikajících par a tlakem vznikajících ledových krystalů způsobuje poškození. V prvních fázích dochází k destrukci nášlapných souvrství, později pak může dojít až k celkové destrukci balkónu či terasy.

Co je potřeba řešit

Opravy balkonů a lodžií opravdu nejsou jednoduchou záležitostí a nemůže ji provádět kdokoli. Při výběru firmy je důležité, aby měla certifikaci pro provádění této revitalizace, používala kvalitní stavební materiály a funkční prvky a ke všemu dodala kompletní dokumentaci. Stěžejními faktory, na které je zapotřebí se zaměřit, jsou statika konstrukce, splnění tepelně-technických požadavků, skladba konstrukce a její odvodnění, povrchová úprava a zábradlí.

Statika konstrukce

Statické zajištění konstrukce se řeší zpravidla doplněním nebo nahrazením degradovaných částí konstrukce. V místech, kde došlo tlakem korozních zplodin k poškození konstrukce a výztuže se provede obnažení výztuže, odstranění korozních zplodin, zajištění nové antikorozní ochrany výztuže.

Tepelně-technické požadavky

Dnes musí balkony a lodžie splňovat požadavky platné tepelně-technické normy (ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov) na dodržení požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U, včetně vyhovující bilance vlhkosti a vnitřní povrchové teploty. Tepelně neizolované konstrukce vytvářejí v místech napojení velké liniové tepelné mosty a v těchto místech pak dochází ke kondenzaci vodní páry a následně i vzniku plísní.

Skladba konstrukce

Než se začne s realizací nebo opravou, je nutné vhodně navrhnout skladbu. Je třeba určit jaká je nosná konstrukce, zda není omezení konstrukční výškou, zda není nutné dilatovat atd. Pro skladbu balkonů a lodžií je důležité dodržení spádu 1,5 až 2,5 % a v závislosti na rozměrech a tvaru může být nutné provedení dilatací.

Hydroizolační vrstva a odvodnění povrchu konstrukce

Zásadní vliv na dlouhodobou funkčnost a spolehlivost balkonů a lodžií má provedení hydroizolační vrstvy a odvod srážkové vody. Správná funkčnost se odvíjí zejména od kvality použitých materiálů a jejich vhodné skladby. Zde bývá například téměř pravidlem, že se okapové profily uchycují pomocí cementových lepidel, nebo pomocí cementových hydroizolačních stěrek, ačkoli je to v zásadním rozporu s technickými vlastnostmi použitých materiálů (chemickou reakcí pak dochází ke korozi okapového profilu).

Povrchová úprava

Jako povrchová úprava balkonů a lodžií může být použita řada materiálů od nejčastěji používaných dlažeb přes epoxidové povrchy až po dřevěné obklady atd. V případě nejčastěji používaných dlažeb je nutno zvážit zejména rozměry dlažby a jejich barvu s ohledem na namáhání teplem a tím vznikající dilatační pohyby. Z tohoto hlediska jsou nejvhodnější dlaždice světlé barvy, kde je při plném slunečním osvitu dosahováno mnohem nižších teplot (řádově až o 30 °C) a tím dochází k výrazně nižšímu namáhání nášlapného souvrství.

Zábradlí

Zábradlí je nezbytnou součástí každého balkonu a lodžie. Je specifikováno jako trvalá konstrukce určená k ochraně osob proti neúmyslnému pádu z okraje pochozí plochy. Musí splňovat platné předpisy jako například ČSN 74 3305. Výška zábradlí musí být od 900 do 1 200 mm v závislosti na hloubce volného prostoru (zpravidla se nepoužívá výška nižší než 1 metr). Je vhodné, aby sloupky zábradlí (s ohledem na hydroizolační spolehlivost pochozí vrstvy) byly kotveny z boku nebo ze spodní strany nosné konstrukce.

Text: Martin Hurta

Foto: BASF

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne