Jsou plastová okna v ČR horší než u sousedů?

Datum: 28.7.2011
obrázek
Otázka, která se objevila v horečnatých diskuzích kolem již téměř více jak dva roky se táhnoucí revize normy ČSN 730540-2 a ve sporech kolem podmínek a požadavků této normy.

Norma s názvem Tepelná ochrana budov je z hlediska požadavků na tepelně izolační vlastnosti budov velmi důležitá a její význam s dopadem na životní prostředí každý jistě chápe. Nicméně rozvinula se řada sporů, jejichž příčinu lze shrnout do dvou oblastí. Na jedné straně skupina výrobců a odborníků z oboru přímo se zabývající výrobou a distribucí oken a na druhé straně tvůrci norem většinou z řad projektantů a akademické obce.

Iniciovat další vývoj produktů?

Hlavním motivem sporů byl především požadavek první skupiny na to, aby ustanovení normy odpovídala současnému stavu techniky a opírala se o normy okolních zemí při faktu, že stavební fyzika nerozlišuje hranice a je stejná v ČR a SRN, a na druhé straně snaha spíše z oblasti, která má blíže k teorii a akademickému pojetí, ještě požadavky norem přitvrdit nad současné standardní možnosti s tvrzením, že je potřeba normou iniciovat další vývoj produktů, aniž by si povšimli, že ten probíhá mimo ČR a spotřeba u nás jej asi sotva může ovlivnit.

Ohrozí nás tvrdá norma?

Nejde o to, že by zvýšené požadavky byly nesplnitelné, ale spíše o to, že by naši spoluobčané museli do nových oken investovat podstatně více než v okolních státech a to de facto ze zákona. Díky neodůvodněně tvrdé normě by mohlo hrozit nebezpečí, že část rekonstrukcí nebude z finančních důvodů provedena, případně bude odsunuta. A pro životní prostředí, ale i komfort bydlení, je přece jen lepší urychlená výměna oken na technicky velmi dobrém standardu, než čekání na další a další generace. V diskuzích se také ukázalo, že za částí motivace pro postoj umenšující kvalitu oken dodávaných v Česku byla domněnka, že v Evropě, na západ od nás, snad existují jiná dokonalejší okna, než ta, co nabízí český výrobce.

V souladu s praxí

Samotnou diskuzi o požadavcích normy nelze hodnotit jinak než pozitivně. Nakonec dospěla k rozumnému kompromisu a hlavně k závěrům, jež jsou v dobrém souladu s praxí a dále zvyšují standard plastových ale i ostatních oken v ČR. Je tu však jeden moment z diskuze, ke kterému je potřeba se vrátit. Výrobci a dodavatelé oken bývali při diskuzích občas obviňování, že se staví proti normě kvůli tomu, aby obhájili svoje méně kvalitní okna a že „v Německu už se taková okna vůbec nevyrábějí a nepoužívají“. Najednou mělo být Německo standardem kvality, ale pokud šlo o normy, tak „ Němci to dělají všechno špatně“, protože jejich normy jsou „měkčí“.

Stačí se podívat na internet

Není mou vinou, že tito „kritici“ se nebyli podívat za hranice, nebo že si ani nepřečetli cizí normy, dokonce by stačilo trochu nahlédnout na internet. A tak nezbývá než reagovat předložením několika faktů. I když se jedná o fakta s obecnou platností prokazatelně pozorovatelná u všech systémů, odpovědně to mohu dokumentovat na systému GEALAN a na jeho vývoji v ČR, řekněme v průběhu posledních deseti let. Ne, že předtím by to bylo jinak, mohli bychom sice srovnávat prodej typů plastových profilů v SRN a ČR ještě dříve, například v devadesátých letech minulého století, ale viděli bychom to samé, co můžeme pozorovat nyní a co máme přece jen v čerstvější paměti. Teď tedy jen stručná rekapitulace. I v této vzdálenější minulosti bylo zřejmé, že na český trh chodí to nejmodernější. Byla to doba profilů se stavební hloubkou kolem 60 mm. V případě GEALANU 62 mm původně v tříkomorovém provedení, později v pětikomorovém provedení.Co k tomu dodat? Jen to, že od roku 1998 procentuální poměr nákupu pětikomory ke tří komoře byl v ČR lepší než v SRN. Tam se přestal tříkomorový profil odebírat ve větším rozsahu až v roce 2005. To už v České Republice za GEALAN jednoznačně bodoval systém S 8000IQ ve své šestikomorové variantě.

Požadavky z České republiky

Není bez zajímavosti, že na vzniku právě šestikomorového systému v roce 2003 mají zásluhu i požadavky z České republiky. Faktem je, že okamžitě po zavedení této varianty se šestikomorové profily systému GEALAN S 8000 velmi rozšířily a setkaly se s velkým zájmem. V té době to bylo to nejmodernější, co v daném systému bylo. Výrobci oken v Česku, ale i v zahraničí měli možnost si vybírat ze dvou variant systému S 8000Iq a to buď profil se čtyřmi komorami a nebo s šesti komorami (kromě středového systému S 7000IQ s pěti komorami). Zajímavé je, že v Česku prakticky v průběhu následujících dvou let se zájem přesunul takřka výhradně na profily šestikomorové s lepším koeficientem prostupu tepla, ale němečtí zákazníci nadále setrvávali u čtyřkomorové varianty a to až do roku 2007.

Přitom je potřeba zmínit, že šestikomorová varianta byla dražší než čtyřkomorová. Trochu s nadhledem bychom mohli konstatovat, že vlastně prodej v ČR byl v období 2003 – 2007 postaven v daném systému na modernějších a dražších profilech než v samotném Německu. A ještě jedna zajímavost. V témže období počalo v ČR mizet využití dvojskel s hliníkovými rámečky, které v sousedním Německu bylo běžné ještě v nedávné době. Například, kdo navštívil poslední výstavu v Norimberku, mohl si všimnout, že i na této prestižní prezentaci byla převážná část exponátů osazena skly s hliníkovým rámečkem. Odklon od hliníkových rámečků u nás byl vyvolán především tlakem na požadované povrchové teploty, jež jsou v ČR jinak nesplnitelné. V Německu se tento parametr dosud posuzuje při venkovní teplotě –5 oC, kdežto u nás je to –13 oC a ještě méně, podle jednotlivých oblastí.

Naše okna snesou mezinárodní srovnání

Už jenom tento fakt svědčí o tom, že okna u nás rozhodně s těmi ve světě nejsou méněcenná, dalo by se říct, že naopak v tom nejširším spektru běžné spotřeby je to spíše naopak. Stejně je tomu tak i u jiných známých dodavatelů profilových systémů a nezáleží na tom, jestli systém těsnění je dorazový, nebo středový. Nejpádnějším důkazem je před dvěma roky vyhlášený dotační program Zelená úsporám. Velmi tvrdý požadavek na Uw= 1,2 W/m2K donutil výrobce oken nabízet skutečně jen ty nejlepší produkty, alespoň z hlediska prostupu tepla. Kdo je trochu v obraze o tom kde se dnes pohybuje standard v Německu, může potvrdit, že většina realizací tam by si ještě před nedávnem na tuto dotaci nesáhla, protože průměr Uw je mezi 1,3 – 1,4 W/m2K.

Systémy s vyšším standardem

To, co bylo řečeno o základních produktech systémů, samozřejmě platí i pro systémy s ještě vyšším standardem. Jde především o systémy s větší stavební hloubkou, nebo s dalšími úpravami na snížení prostupu tepla (kompozitní výztuže, vlepování skel, barvy ap.) I v této oblasti je nabídka výrobců plastových oken stejná jako v Německu nebo dalších sousedních zemích, ale bohužel spotřeba v tomto segmentu trhu je více ovlivňována cenou, než ve standardní kategorii.

Na českém trhu jsme svědky zvláštního chování spotřebitelů. Zatímco s klidem akceptují stále rostoucí ceny stavebních materiálů, jako je zdivo, moderní stavební komponenty, omítky a jiné, tak pokud se týká oken, tedy výrobku, který má uživatel stále na očích, je tomu právě obráceně. Ve velké většině se rozhodují podle ceny. Nelze to nikomu zazlívat, spotřebitel vychází z jistoty, že i to tzv. standardní okno na současném trhu mu dostatečně splní jeho požadavky. Na druhé straně vždy může chtít víc. Je to jen jeho volba, která není omezena tím, že by dodavatel okna nechtěl poslední nejmodernější typ dodat, nebo je dokonce před zákazníkem tajil, ale tím, že zákazník prostě zpravidla hledá to levnější řešení.

Nepřeberné možnosti barevnosti

Podívejme se ještě na současnost. Pokud se podíváme opět přes systémy GEALAN, tak máme možnost si v nadstandardní nabídce vybrat ve dvou profilových řadách S 8000IQ+ s dorazovým a S7000IQ+ se středovým těsněním. Oba systémy mají stavební hloubku 83 mm a jsou šestikomorové a každý z nich může být nabídnut jak s vlepovaným sklem, tak i s vypěněným jádrem profilu dodávajícím oknu ještě lepší tepelně izolační vlastnosti. Vyznačují se velmi dobrými tepelně technickými vlastnostmi, velkou stabilitou a tuhostí křídel a nepřebernou možností barevných variant. Dodavatel profilů tyto produktové řady nikomu nezamlčuje a rozhodně neprovádí selekci, co půjde na český a co na domácí trh. Nabídka českých výrobců je proto stejná jako nabídka výrobců například v Německu.

Zákazník má více hledět do budoucna

Jiné je pouze chování zákazníků. Zdá se, že německý zákazník hledí více do budoucna, volí modernější řešení s určitou nadčasovostí a to i přesto, že je o něco dražší. Navíc národnostní mentalitě těchto zákazníků odpovídá i nechuť nakupovat zboží z východních zemí a tak vybírají od tuzemských výrobců. Oproti tomu český zákazník na vše hledí přes cenu. Většinou si nejprve sežene nabídku od nějakého například polského dovozce a pak se snaží na ni stlačit tuzemského výrobce a pokud to už nejde, vezme zboží z dovozu. V tom okamžiku jej už kvalita, služby, servis a garance příliš nezajímají.

Bohužel stejně se chovají i projektanti. Jsou tlačeni investorem k redukčním škrtům a to i ti, kteří si třeba mysleli, že jim výrobci nabízejí něco, co už se jinde ve světě “nenosí.” Nabídka českých výrobců plastových oken je naprosto stejná jako nabídka výrobců plastových oken v SRN nebo v Rakousku. Volba zákazníků už ale percentuálně stejná není.

Nejmodernější varianty jsou dostupné

Nejlépe je to vidět například na barvě. GEALAN má kromě barevných variant vytvářených pomocí nakašírovaných fólií s dekorem dřeva nebo barvou i možnost barvení technologií acrylocolor v procesu koextruze. Povrch profilu tak získá vysokou odolnost proti otěru a vynikající světlostálost díky vrstvě barevného akrylátu. Přestože tuto variantu barvení má v nabídce každý dodavatel oken ze systému GEALAN, je využívána v rozsahu max. 5 – 8 %, ale v SRN podíl tohoto provedení barvy v loňském roce předstihl podíl imitací dřeva a blíží se 40 %.

Jistě toto srovnání je ovlivněno tím, že u sousedů se již neopravují paneláky, které u nás jsou převážně bílé, ale i tak to svědčí o tom, že o podílu typů profilů na trhu nerozhoduje dodavatel, ale požadavky zákazníků. Rozhodně není pravda, že by se u nás prodávalo to, co je už překonané a u sousedů to již neletí, a že by čeští zákazníci neměli možnost si z nabídky profilových systémů vybrat nejmodernější varianty.

Text: Ing. Vladimír Horák

Foto: archiv firmy Gealan

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne