Požární ochrana rozvodů v bytových jádrech

Datum: 22.7.2011
obrázek
Požární bezpečnost je jedním ze základních požadavků kladených na stavbu, respektive na její provedení. Požární bezpečností stavby se rozumí soubor faktorů, jejichž výsledkem je bezpečnost osob, a dále provedení stavebních konstrukcí včetně technických a technologických zařízení objektu v závislosti na požárním riziku.

Velice často se stáváme svědky požárů jak v nově zřizovaných objektech, tak převážně i v bytových objektech, které byly realizovány v minulosti. Tato skutečnost by měla být varováním před podceňováním požární ochrany v objektech bytových domů. Je nutné si uvědomit, že špatný technický stav budov, u kterých výstavba probíhala v minulých dobách, neodpovídá současným předpisům. Právě tyto budovy představují velké skryté riziko požáru.

Instalační šachty

Velkým problémem jsou původní instalační šachty, kde nejsou vyřešeny prostupy jednotlivých instalací a nebo je nelze považovat za samostatné požární úseky (tj. hořlavé předstěny bytového jádra s nepožárními revizními otvory, apod.). Takto nevyhovující instalační šachta je z hlediska požární bezpečnosti jednou z největších hrozeb při vzniku a šíření požáru, neboť zde funguje tzv. komínový efekt. Tedy pokud je šachta zasažena ohněm, je velice pravděpodobné, že se tímto prostorem rozšíří v krátkém časovém úseku do celého objektu.

Především špatně provedené prostupy jednotlivých instalací požárně dělícími konstrukcemi jsou při požárech právě ta místa, kudy se šíří projevy požáru - kouř, zplodiny hoření a teplo. Kouř a zplodiny hoření mají největší podíl na počtu usmrcených osob při požárech.

Jako příklad lze uvést pronikání kouře okolo potrubí (především potrubí kanalizace), kabelových tras a podobně. Zákeřnost těchto míst ve vztahu k ohrožení života osob představuje fakt, že k usmrcení lidí dochází v místech, kde vlastní průběh hoření vůbec není.

Zajištění požární bezpečnosti staveb, nově budovaných, nebo rekonstruovaných, vyžaduje projektová dokumentace, tzv. Požárně bezpečnostní řešení staveb. Ta musí být v souladu také s revidovanou ČSN 73 0810.

Jak nevyhořet

Na základě těchto legislativních požadavků nabízí firma Promat s.r.o. certifikované systémy, které jsou použitelné pro veškerá utěsnění prostupů. Jedná se o požárně ochranné manžety a stěrky PROMASTOP®. Dále pak systémy speciálních tmelů PROMASEAL® v kombinaci s minerální vatou.

Protože protipožární těsnění prostupů patří dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. do skupiny nevyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, je povinnost provádění kontrol provozu schopnosti těchto zařízení v rozsahu, který stanovuje výrobce systému, minimálně však 1x za rok. Ze strany státního požárního dozoru jsou vyžadovány doklady o provádění těchto pravidelných kontrol.

Certifikované systémy Promat zaručí "bezpečný komfort" při užívání objektů. Více informací naleznete na www.promatpraha.cz nebo vám sdělí naše technické oddělení.

Text: (pr)

Foto: Promat

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne