Z ploché střechy na šikmou

Datum: 20.4.2011
obrázek
Nikdo nepochybuje o tom, že u každé komplexní rekonstrukce panelového domu je třeba provést zateplení obvodových stěn, vyměnit okna a rekonstruovat výtah dle nejnovějších předpisů a požadavků norem. Co ale střecha, která je sice při pohledu na dům nejméně viditelná, pro funkčnost domu je však jedním z nejdůležitějších prvků?

Systém rekonstrukce ploché střechy na šikmou

V zásadě existují tři varianty rekonstrukcí plochých střech. První možností je provést více či méně komplexní opravu ploché střechy a zachovat tak ráz domu, ale i všechna rizika a nectnosti plochých střech. Druhou možností je zaměnit plochou střechu za dvouplášťovou šikmou střechu – změnit tak vzhled domu a doplnit další spolehlivou vrstvu, která bezpečně odvede srážkovou vodu mimo půdorys objektu. Třetí možností je provést na ploché střeše obytnou nástavbu a využít ji pro zhodnocení investic do nového bydlení. Řekněme si nyní blíže něco o variantě druhé, o změně ploché střechy na šikmou, přičemž jako příklad použijeme systémové řešení společnosti Lindab – systém LindabRoof.

Význam šikmé střechy

Základním motivem při rozhodování o volbě rekonstrukce ploché střechy na šikmou je princip přirozenosti. Pokud vytvoříme dostatečně šikmou střešní rovinu, voda se po ní rychleji dostane pryč z půdorysu domu. Nemá tolik příležitostí kamkoliv zatéct a nemá dostatek času způsobovat degradaci materiálů, které s ní přichází do styku. Vytváří novou přídavnou funkční vrstvu mezi okolním prostředím a bytem.

Druhým motivem bývá snaha o změnu vzhledu domu a o změnu jeho charakteru. Společně s návrhem barevné kombinace zateplení, výměnou lodžií a vhodným sklonem, tvarem a přesahy střechy, může vzniknout architektonicky velmi zajímavá stavba. Zde je však nutno vždy záměr nejdříve konzultovat se stavebním úřadem, resp. útvarem městského architekta. Řada obcí má totiž stanoveny regulativy, které uvedenou změnu neumožňují a dovolují pouze takové rekonstrukce, které vzhled domu neovlivní.

Návrh a řešení - co je nutno zohlednit a jak

 

 

 

 

 

Základním podkladem pro návrh konstrukce nové šikmé střechy LindabRoof je vždy dokumentace ke stávajícímu objektu a jeho obhlídka, aby bylo možno do konstrukce zahrnout všechna specifika konkrétního objektu. Cílem je navázat konstrukcí na stávající nosné stěny nebo panely a neměnit tak způsob jejich zatížení. Vyhneme se tím vlivu na životnost objektu, protože přitížení vlastní hmotností ocelovou konstrukcí je minimální (cca 15 až 20 kg/m2) a tvoří pouhý zlomek sil, které způsobí například zatížení sněhem nebo větrem.

Nosnou konstrukci střechy – vaznice nebo krokve z tenkostěnných pozinkovaných profilů včetně kotvení a zavětrování je nutno posoudit na klimatická zatížení předepsaná aktuálními stavebními normami (nyní Eurokód 1), vždy dle lokality a rozměrů objektu. Normy zohledňují místní podmínky a s rezervou stanovují zatížení tak, aby konstrukce byly bezpečné a odolávaly i v současnosti běžným bohatým sněhovým nadílkám a silným větrům.

Volba materiálu

Veškeré materiály použité pro konstrukci střechy by měly být pro tento účel vhodné a měly by zaručit její dlouhou životnost a spolehlivost. Je nutno mít na paměti, že střešní konstrukce je vystavena nejen sněhu, dešti a větru, ale vzhledem ke svému umístění a charakteru musí odolávat velkým výkyvům teplot a v přechodových obdobích (podzim, jaro), může být vystavena také značné vlhkosti. Systém LindabRoof využívá na konstrukci výhradně pozinkovanou ocel, tedy vlastní ocel je již z výroby ochráněna vrstvou zinku. Používá se dlouhodobě osvědčené zinkování Z275, což představuje v přepočtu cca 19 mm sloučenin zinku na každém povrchu profilu.

Střešní krytinou je nejčastěji trapézový plech s výškou vlny 45 mm, tedy velkoformátová střešní krytina s minimem spojů, s vodní drážkou v podélném přeložení bránící vzlínání a zafoukávání vody a sněhu do spojů. Krytina spolehlivě odvádí srážkovou vodu už od sklonů 8° (pro střechu s prostupy se doporučuje spíše sklon 10 – 12°) a je dostatečně únosná i pochozí pro běžnou údržbu. Ocelové jádro plechu je pozinkované stejně jako nosná konstrukce a je následně ošetřeno vypalovaným polyesterovým lakem o tloušťce 25 až 50 mm, podle typu laku. Na výběr je navíc řada barevných odstínů (nyní až 17 barev) umožňující sladit barvu fasády se střechou i odvodněním. Záruky na vlastní povrchovou vrstvu se pohybují mezi 15 až 30 lety, životnost je podle místních podmínek až několikanásobná.

Střešní kanalizace

U odvodnění je třeba vzít v úvahu dvě skutečnosti. U většiny panelových domů není možné nově vzniklé svody zaústit na obou stranách domu do kanalizace. Protože rekonstrukce domu nebývá spojena s rekonstrukcí kanalizačního řádu, je nutno žlaby napojit na stávající svody, které jsou umístěny přímo v ploše ploché střechy. K tomuto účelu se používá obvykle vnitřní kanalizační vedení s pryžovým těsněním ve spojích, přichycené k nosné konstrukci krovu, napojené přes atikovou konstrukci střechy na žlaby a přes nové vtokové odvětrané kotlíky na stávající vpusti. Navzdory řadě obav nájemců nedochází při vhodně zvolených průměrech a optimalizovaných délkách napojení k zamrzání vnitřního vedení. Je však třeba dbát na to, aby byly kotlíky pravidelně kontrolovány a čištěny od napadaného listí a jiných nečistot.

Druhou skutečností je fakt, že u většiny panelových domů není možno provádět údržbu žlabů natíráním z důvodu jejich nedostupnosti. Proto je ideální volbou bezúdržbový systém odvodnění LindabRainline z pozinkované a předem polakované oceli s ochrannou vrstvou polyesteru 50 mm z obou stran.

 

Aby střecha dýchala

Naprosto stěžejní záležitostí u změny ploché střechy na šikmou je způsob jejího odvětrání. Je třeba si uvědomit, že z obytných prostor dochází k difúzi vodních par střešním pláštěm do nově vzniklého prostoru a za určitých podmínek k jejich kondenzaci na prochlazených konstrukcích. Tuto difúzi však dokáže správné odvětrání regulovat.

Ve většině případů však stávající skladby původní střechy neplní řádně svou funkci, neobsahují parozábrany a navíc utěsněná plastová okna a neprodyšné zateplení obvodových stěn polystyrenem difúzi střešním pláštěm znásobují. Zde nelze než doporučit, aby před návrhem přestřešení byly provedeny sondy s posouzením vlhkostních poměrů stávajícího pláště a následně stanovena taková opatření a takový návrh odvětrání, aby k nadměrné kondenzaci nedocházelo. Normou předepsaný výpočet odvětrání, standardně braný v úvahu při návrhu konstrukce střechy předpokládá správnou funkčnost všech podkladních vrstev a nedokáže zohlednit zabudovanou a nadměrnou vlhkost ve střešním plášti. Ideálně je odvětrání provedeno průběžně odvětraným hřebenem po celé délce střechy a v případě potřeby doplněno odvětrávacími hlavicemi.

Správně provedený návrh střechy s volbou vhodných materiálů a řádnou součinností všech zúčastněných – od zákazníka, přes projektanta, dodavatele až po montážníka, však zajistí bezvadný výsledek, jímž je nová funkční, spolehlivá a trvanlivá šikmá střecha bytového domu.

Více informací na www.lindab.cz

Text: Petr Hynšt

Foto: Lindab

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne