PANELÁK ROKU 2010

Datum: 11.1.2011
obrázek
Svaz českých a moravských družstev považuje otázku komplexních a současně energetický vědomých modernizací bytových domů za klíčovou pro celou společnost ve smyslu zachování sociálního smíru a stávajících standardů v oblasti bydlení, za důležitý nástroj státu při boji s dopady ekonomické krize a při zajištění stávající úrovně zaměstnanosti a především za nosný prvek státní koncepce úspor energií.

V České republice žije více jak polovina populace v bytových domech. Celkem ze 3,792 mil. trvale obydlených bytů je v bytových domech 2,160 mil. bytových jednotek. Z tohoto počtu je cca 1,2 mil. bytů realizováno v panelových a 0,961 mil. bytů v klasických (tedy nepanelových) domech. Z výsledků studie Panel SCAN plyne, že z uvedeného počtu 2,160 mil. bytů v bytových domech bylo dotčeno opravami pouze 36 % bytů (55 % z panelových bytů a 12 % nepanelových bytů). Ne vždy  se však jednalo o komplexní opravy a modernizace, ale spíše o dílčí zásahy do objektů a jejich jednotlivých konstrukčních částí. Z toho vyplývá, že většina bytových domů na „svou“ modernizaci ještě čeká.

Ve snaze podpořit zájem bytových družstev a společenství vlastníků jednotek o modernizaci bytových domů, a to i za zhoršujících se podmínek poskytování podpory ze státních podpůrných programů, SČMBD vyhlašuje pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek soutěž o nejlepší PANELÁK roku 2010. Do soutěže je možno přihlásit objekty panelového i nepanelového typu, které byly v období 2008 až 2010 komplexně modernizovány a jsou ve vlastnictví či správě člena SČMBD.
Mimo oficiálního hodnocení soutěže, které bude provedeno odbornou komisí, bude vyhlášena také Zvláštní cena za nejhezčí fasádu, která bude udělena na základě výsledků hlasováním návštěvníků webu www.scmbd.cz ).

Základní podmínky soutěže

1. Vyhlašovatel: Svaz českých a moravských bytových družstev:

Partneři: Československá obchodní banka, a.s., CERPAD

Mediální partneři: PANEL PLUS, VOČ – Vydavatelství odborných časopisů

2. Účastníci soutěže:

Soutěže se mohou zúčastnit vlastníci nebo správci panelových i nepanelových bytových domů z řad bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, kteří jsou ke dni vyhlášení soutěže členy SČMBD.

3. Přihláška do soutěže:

Do soutěže je možno přihlásit stavební díla realizovaná v letech 2008 - 2010. Přihlášku do soutěže zasílá investor (bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek), případně i projektant či dodavatel se souhlasem investora do 28. 2. 2011. (Případná odměna oceněného díla bude vyplacena vždy investorovi). Investor může přihlásit max. 3 projekty.

4. Porota

a) porota bude složena ze zástupců: vyhlašovatele, partnerů soutěže, zástupců odborné sféry

b) zasedání poroty:

· setkání v termínu od 15. 3. do 31. 3. 2011 (bude upřesněno pozvánkou)
– hodnocení přihlášených prací a výběr užšího okruhu nejlepších modernizovaných staveb
· porota stanoví podmínky soutěže veřejnosti o nejhezčí fasádu
· 2. setkání od 15. 4. do 30. 4. 2011 – závěrečné vyhodnocení a výběr oceněných děl
· v období od 1. 4. do 14. 4. 2011 bude členy poroty provedena kontrola na vybraných stavbách
· návrh na předsedu poroty předkládá porotě SČMBD. Předsedu poroty volí členové poroty. Předseda poroty řídí její zasedání a zastupuje ji na venek.

5. Sekretariát soutěže

Sekretariát soutěže přijímá soutěžní práce, připravuje podklady pro jednání poroty a pořizuje zápisy o jejím jednání a závěrečný protokol o rozhodnutí poroty. Členy sekretariátu soutěže jsou Božena Trachtová a ing. Miloš Hejda.

6. průběh soutěže:

a) Účastníci soutěže zašlou přihlášky spolu s předepsanými podklady na adresu sekretariátu soutěže SČMBD Praha 4, Podolská 50, PSČ 147 00 se zřetelným označením „PANELÁK roku 2010“ (důležité je datum na poštovním razítku).

Formulář přihlášky včetně dalších podkladů je umístěn na www.scmbd.cz

Účastníci zašlou sekretariátu originál přihlášky + CD s přílohami, tj. kopií přihlášky v  elektronické podobě, doprovodnými texty a podklady v elektronické podobě a příslušnou fotodokumentací.

b) Po uzávěrce 28. 2. 2011 sekretariát soutěže připraví dokumentaci přihlášených stavebních prací pro jednání poroty. Sekretariát soutěže vyřadí ta přihlášená stavební díla, která nesplňují podmínky, a která došla po stanoveném termínu

c) Porota soutěže přihlášená stavební díla posoudí a rozhodne o ocenění vybraných stavebních děl do 30. 4. 2011. Při hodnocení vychází zejména z těchto kritérií:

· úspora energie
· architektonické řešení
· kvalita provedení
· komplexnost
· další pomocná kritéria (např. doba realizace, náklady)

d) Výsledky soutěže budou zveřejněny a předání cen proběhne u příležitosti konání 18. valné hromady SČMBD dne 23. 6. 2011.

Ceny:

1. cena 30 000 Kč
2. cena 15 000 Kč
3. cena 10 000 Kč

Zvláštní cena PANEL PLUS 10 000 Kč (zvláštní cena za nejhezčí fasádu bude udělena hlasováním čtenářů)

8. Prezentace oceněných děl:

Oceněná stavební díla budou prezentována v médiích, v rámci akcí partnerů soutěže, na webových stránkách SČMBD.

Účastník soutěže svoluje, aby SČMBD a partneři soutěže využívali předané podklady a data za účelem prosazování zájmů družstev a zájmů svých, v rámci metodických, osvětových i komerčních akcí.

Podklady zaslané sekretariátu soutěže nebudou účastníkům soutěže vráceny.

Zdroj: www.scmsd.cz

 

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne