Schodišťové stěny z okenních profilů

Datum: 20.12.2010
obrázek
Regenerace panelových domů z hlediska dodavatele oken není jen otázka výměny oken do bytových prostor, ale často je potřeba rekonstruovat i otvorové výplně do společných prostor nebo schodišť. Jedná se i o sestavy stoupající od přízemí podél celého schodiště, nezřídka i do výšky 30 m.

Zejména okenní sestavy zakrývající schodiště mohou představovat vážný technický problém. Původní řešení bývalo založeno na ocelových rámech uchycených po stranách do panelů, v nichž bylo uloženo většinou jednoduché zasklení.

obr. 1: příklad schodišťových stěn vedených po stranách schodiště. Skleněné výplně z jednoduchého skla jsou uloženy po stranách schodiště a jsou vedeny až do výšky 30 m. Ocelové rámy jsou přikotveny po stranách otvoru do panelů. V současné době jsou již značně zkorodované v důsledku žádné údržby, zatékaní a kondenzace vody. 

Jak na rekonstrukci

Při rekonstrukcích těchto sestav pomocí plastových prvků, již nelze použít stejnou techniku jako byla ta původní. V případě plastových oken je nepřípustné, aby jejich váha byla zachycena do stran, váha prvku musí být vždy přenesena do podkladu. Stranové a boční kotvení pak slouží k zachycení statického tlaku z okolního ovzduší. Navíc kotvení nesmí bránit dilataci plastových výrobků. Většinou se jedná o rozměrnější výrobky, kde se může poměrně velká roztažnost PVC profilů velmi negativně projevit. Současně způsob uložení jednotlivých částí sestavy nesmí způsobit přenášení váhy z horních prvků na spodní. To by mohlo způsobit jejich deformaci.

Další velkou starostí při rekonstrukci schodišťové stěny je zabránění vzniku tepelných mostů v sestavě. To komplikuje uložení jednotlivých prvků. Není vhodné použít to, co se nabízí jako první, totiž instalace sestav na podesty mezi dvěma patry. Právě podesty v celé sestavě mohou způsobovat vznik tepelných mostů. Čela betonových podest představují vážný tepelný most a vždy vzniká požadavek jejich zaizolování a zakrytování. Je to sice proveditelné, ale má to i své estetické nevýhody. Toto překrývání, které vždy musí být doplněno o parapet, celou sestavu jen zbytečně hyzdí.

obr. 2: umístění okenních stěn mezi podesty – vznik tepelných mostů přes podesty, které je vždy nutno řešit

Daleko elegantnější a určitě správnější je koncipovat celou sestavu jako tzv. předsunutou fasádu. To má velkou výhodu v tom, že vzniká jedna souvislá plocha.

Schodišťová stěna procházející přes několik pater je jen v určitých intervalech přerušena horizontální spárou kvůli dilataci a nosníku pro uložení dalšího dílu, působí celistvěji a hlavně izoluje, takže není nutné řešit samostatně izolace vyčnívajících částí. Je to stejné pravidlo jako když se u horizontálních sestav jednotlivé části umísťují před sloupy a nikoliv mezi ně.

Posledním, ale velmi důležitým požadavkem na tento typ sestav je požadavek na dokonalé utěsnění. Ani to není jednoduchá záležitost a je jasné, že systém, který pro dané typy konstrukcí chceme použít musí být potřebnými těsnícími prvky náležitě vybaven.

V pojetí firmy GEALAN je těmto sestavám věnovaná náležitá pozornost - ve všech zmíněných rovinách volit podle kritéria, kam bude odvedeno zatížení z vlastní váhy. Buď do betonových podest, a nebo přes vhodně umístěný nosník do bočních stěn.

obr. 3: příklad uchycení předsunuté okenní stěny na čela podest

 

obr. 4: příklad uchycení okenní stěny na nosníky, volně před podesty

Uložení fasády

Na obrázcích 3 a 4 jsou znázorněny oba uvedené způsoby uložení fasády, přitom obrázek 3 představuje typ uložení, které vychází z využití podest k nimž se připojí nosné plechy, na něž se jednotlivé části fasády ukládají. Obyčejně toto řešení je vhodné pro novostavby, či rekonstrukce, kde probíhají i náročnější úpravy podest. Stěna je prakticky v každém podlaží v kontaktu s podestami.

Při rekonstrukcích bývá výhodnější použít postupu dle obrázku 4. Jednotlivé díly sestavy se kladou na vhodně dimenzované nosníky, opatřené v pravidelných rozestupech (zpravidla 70 cm) krátkými návarky plechu, k nimž se kotví horní část sestavy. Spodní se dotahuje tak, aby byla zajištěna vůle pro dilataci prvků. Tento způsob se obzvláště hodí do stěn a schodišť, kde jednotlivé podesty jsou od sebe tak vzdáleny, že velikosti i složených výplní přesahují povolené rozměry, nebo váhu. Rovněž je lze s výhodou používat i v těch případech, kdy fasáda je více vzdálena od podest, nebo ty dokonce v prostoru chybí.

Tento druhý systém řešení okenní stěny jako předsazená fasáda ukotvená pomocí vhodně dimenzovaných nosníků je pro rekonstrukce bytového fondu jistě perspektivnější s širším rozsahem, k použití pro její realizace je však nezbytná dobrá příprava a především sortiment všech komponent, jež se na sestavě podílejí.

Z hlediska přípravy se jedná především o statiku. Ta musí být dobře propočtena, aby respektovala jak zatížení vlastní vahou, tak i statické zatížení větrem. Vzhledem k tomu, že tyto stěny zpravidla mají šíři 2,5 - 3,1 m, nebývá dimenzování horizontálních nosníků až tak velký problém.

Správné komponenty

Pokud se týče komponentů, které jsou potřebné pro vytváření sestav, je dobré se podívat, jak je koncipováno například řešení u firmy GEALAN:

obr. 5: řešení uchycení vodorovného nosníku – jeklu do bočních stěn pomocí patek. Pro vymezení délky je jedna strana s patkou vsuvná do nosníku. 

obr. 6:

řez horizontálním vyztuženým spojem. Z exteriéru je spoj chráněn proti dešti lištou, uvnitř spoje je speciální pryžové těsnění, které nedovolí průniku vody do spoje, na vnitřní straně je staticky dostatečně dimenzovaný uzavřený ocelový profil s nasazenou krytkou.

Bohužel podrobnější popis systému přesahuje možnosti tohoto příspěvku, proto je třeba se zmínit o tom nejdůležitějším.

Bezpečnost zavěšení a statika je založena na sortimentu uzavřených ocelových pozinkovaných profilů s potřebnou tloušťkou stěn. Krytky, které se pak používají k překrytování ocelových profilů, jsou k dispozici pro několik základních rozměrů a pomáhají tak dávat řešení i elegantní estetický rozměr.

Tepelně izolační vlastnosti sestavy jsou zajištěny použitím okenních profilů a potřebného zasklení. Požadavky na Uw těchto otvorových výplní jsou obvykle mírnější, neboť většinou se jedná o nevytápěné prostory, ale i tak při použití systému GEALAN S 8000IQ se Uw může pohybovat kolem hodnoty 1,2 W/m2K. Důležité je nevytvořit při konstrukci a spojování dílů sestavy tepelné mosty.

Vodotěsnost je zajišťována příslušným těsněním, které nedovolí proniknutí dešťové vody do prostoru spoje. Proti dešti je navíc spoj chráněn ochranou lištou. Odvodnění rámů je řešeno přes speciální těsnění tak, aby se voda vytékající z odvodňovacích otvorů směřovala mimo spoj.

Tepelná roztažnost se kompenzuje ve vytvořených spárách. Na obrázku 6 je vidět, že spodní díl sestavy má dostatečnou vůli na horním okraji ve spoji. Aby profily mohly dilatovat, musí být samozřejmě ukotveny s možností pohybu ve vodorovném i v horizontálním směru. Šrouby musí procházet ocelovou výztuží profilu volně, nesmí dojít k tzv. pevnému spojení, kdy se vytvoří závit jak ve výztuži tak i v plechu, nebo nosníku, ke kterému se profil připevňuje. Protože v praxi bývá často obtížné udržet všude v konstrukcích potřebnou vůli pro dilatační změny, dodává firma GEALAN speciální podložky do spojů, které jsou na horní straně opatřeny „mechovou gumou“ umožňující potřebné stlačení.

Vertikální členění a spoje jsou nezbytné pro zachycení statického zatížení. Při zmíněné šířce 2,5 až 3 m je zřejmé, že nelze pracovat při sestavování stěny s jednodílnými výplněmi, ale je vždy nutné řešit i vertikální členění pozic. Při vzdálenosti horizontálních spojů cca 2,5 až 2,8 m tak vznikají poměrně dlouhá spojení, která mohou být staticky dost namáhána a neobejdou se bez statického vyztužení. Pro ten účel je systém vybaven několika typizovanými spoji.

obr. 7: příklad statického vyztužení vertikálního spoje uzavřeným ocelovým profilem s tloušťkou stěn dle zatížení a překrytý plastovou krytkou

obr. 8: řez jiným, systémovým statickým vertikálním spojením. Statickou výztuž v plastovém profilu doplňuje systém těsnění v přední části a nasazená krytka spoje

Tímto propracovaným systémem vertikálních a horizontálních spojů, které jsou dimenzovány v souladu s požadavky na statiku, nakonec lze realizovat prakticky souvislou prosklenou plochu až do výšek kolem 30 m. Samozřejmě, že zbývá ještě řešit neprůhledné plochy, hlavně při přechodu podlaží. Zde je největším úskalím zasklení zevnitř. Tyto plochy prochází těsně podél podest, nebo i v případech, že míjí nějakou konstrukci, dodavatelé většinou reagují tak, že otáčí rámy zasklívací lištou ven. Toto řešení je z mnoha důvodů velmi nevýhodné, narušuje vzhled sestavy a může vést i k poruchám třeba pro problematické odvodnění rámů, vyjmutí lišt apod.

Dbejte na reference

Firma GEALAN Fenstersysteme GmbH má vyvinutý vlastní systém zasklení z venku, který umožňuje tyto plochy řešit bez nutnosti otáčení rámů.

Při rekonstrukcích bytových domů je potřeba věnovat náležitou pozornost nejen oknům do bytových prostorů, ale i proskleným plochám kolem schodišťových šachet a jiných stěn. Výměna oken v těchto místech je náročnější o nutnost zajištění bezpečnosti a statiky sestav současně s vyřešením těsnosti a tepelné izolace sestav.

Přes veškerou zmíněnou náročnost lze podobné sestavy realizovat z osvědčených plastových profilů. Je však nutné, aby použitý systém obsahoval prvky vhodné pro daný účel.

Nejpřesvědčivějším důkazem, že rekonstrukce těchto částí lze řešit nejen efektivně, ale i elegantně, jsou již uskutečněné realizace jako je třeba znázorněno na obrázku 9 a třeba porovnání výsledku s předcházejícím stavem – viz obrázek 1.

obr. 9: obytný dům po rekonstrukci schodišťových stěn pomocí systému GEALAN

Text: Ing. Vladimír Horák, IQ SERVICE spol. s r.o.

Foto: IQ SERVICE spol. s r.o.

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne