Nový PANEL a Zelená úsporám zastaveny

Datum: 18.10.2010
obrázek
Nový PANEL - vzhledem k nevyjasněné budoucnosti financování programu Nový PANEL předkládá SČMBD následující obhajobu potřebnosti zajištění fungování tohoto programu pro následující období. Zelená úsporám - MŽP vydalo dne 24. 8. 2010 tiskovou zprávu, jejímž obsahem je oznámení, že s účinností od 15.00 hodin téhož dne dočasně přerušuje přijímání žádostí pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám.

Nový PANEL

Vzhledem k nevyjasněné budoucnosti financování programu Nový PANEL předkládá SČMBD následující obhajobu potřebnosti zajištění fungování tohoto programu pro následující období. Tato obhajoba je zároveň dokladem o účelnosti v rámci tohoto programu vynakládaných státních prostředků, které nejsou přínosem jen pro samotné příjemce dotace (vlastníky bytových domů), ale také pro města a obce, v jejichž katastru se sídliště nachází.

V obecné rovině je možno konstatovat, že vzhledem k technickému stavu velké části bytových a hlavně panelových domů je nezbytné, aby proces jejich komplexní regenerace a modernizace, který se podařilo nastartovat v předchozích 4 – 5 letech, byl i nadále ze strany SFRB podporován. Zastavením či omezením financování programu Nový PANEL, který se stal pro vlastníky a uživatele bytů hlavním impulsem pro zahájení obnovy jejich domů, by dle názoru svazu došlo k výraznému zpomalení proměny zašlých především panelových sídlišť v místa atraktivní pro bydlení všech sociálních skupin obyvatelstva. Od vzniku programu v roce 2001 trvalo 5 let, než si program dokázal vydobýt důvěru a prokázal oprávnění své existence. Při byť i krátkodobém zastavení či omezení možností čerpat zdroje z Nového PANELU hrozí riziko, že pozitivní náhled veřejnosti na Nový PANEL bude narušen, což povede k omezení procesu celkové regenerace sídlišť. Byl-li deklarován zájem dokončit proces regenerace sídlišť v horizontu 15 - 20 let, nemůže stát takovéto riziko podstoupit. Zastavit jakýkoliv proces je vždy snadnější a rychlejší než jeho opětovné spuštění.

Doposud realizované akce v rámci programu Nový PANEL (k 30. 6. 2010, údaje ČMZRB)

Vlastník

Dotace

počet

%

objem v mil. Kč

%

úvěr v mil. Kč

BD

3 838

45,1%

5 852,9

49,2 %

23 085,2

obec

103

1,2%

427,7

3,6 %

1 739,2

SVJ

4 522

53,1%

5 439,6

45,8 %

22 531,8

FO

30

0,4%

2,5

0,0 %

7,5

PO

11

0,1%

156,2

1,3 %

401,7

Církevní org.

1

0,0%

1,1

0,0 %

3,0

Sdružení

5

0,1%

6,2

0,1 %

19,8

Celkem

8 510

100,0%

11 886,2

100,0 %

47 788,2

Z tabulky je možno dovodit, že v průběhu fungování programu PANEL byla k celkem 8510 akcím poskytnuta dotace v souhrnné výši 11,8 mld. Kč. Celkové rozpočtové náklady, tzn. vlastní zdroje + dotovaný úvěr odhadujeme na cca 66 mld. Kč. Celkem prošlo modernizací cca. 330 000 bytů.

Svaz je přesvědčen, že nedostatečné či nulové financování Nového PANELU v letošním a příštím roce a z něj plynoucího zastavení příjmu nových žádostí je chybným krokem. Svaz souhlasí s tím, že je nutno v rámci státního rozpočtu šetřit, ale ne za každou cenu. Jsme přesvědčeni, že program Nový PANEL je pro státní pokladnu užitečným nástrojem. Je skutečností, že podpora z programu ve výši 1 mld. Kč generuje stavební práce ve výši cca 6 mld. Kč. Tedy na jednu „veřejnou“ korunu připadají čtyři koruny soukromých investorů.

„Užitečnost“ Nového PANELU je možno popsat na následujícím zjednodušeném modelu:

 

Dopad

na státní rozpočet

v mil. Kč

Nový PANEL – výše dotace poskytnuté ze zdrojů SFRB

-1 000

Celkové rozpočtové náklady na stavební činnosti podpořené z programu Nový PANEL 6 mld. Kč (1 mld. dotace generuje 6 mld. stavebních prací)

 

Daň z přidané hodnoty – stavební činnost v oblasti bydlení 10 %

+600

Daň z příjmu právnických osob – předpokládáme ziskovost v úrovní cca 10 % z celkových rozpočtových nákladů, tedy zisk 600 mil Kč (DPPO 19%)

+114

Úspora rozpočtu za nevyplacenou podporu v nezaměstnanosti – ze statistik Svazu podnikatelů ve stavebnictví plyne skutečnost, že v podmínkách malých a středních stavebních firem, tedy firem, které realizují modernizace a regenerace bytových domů, představuje 1 mld. stavebních prací cca 1 000 pracovních míst. Tzn., že podpora Nový PANEL ve výši 1 mld. Kč ročně zajisti cca 6 000 pracovních míst. Dle předpokladů, dojde-li k zastavení Nového PANELU, bude zrušeno cca 4 500 pracovních míst. 

Předpoklad pro výpočet výše podpory:

Průměrný pracovník – 50 let, mzda 24 000 Kč

Délka vyplácení podpory 8 měsíců, podpora celkem pro jednoho nezaměstnaného: 98 400 Kč (4 500 nezaměstnaných = cca 442 mil Kč úspor na nevyplacené podpoře v případě zachování pracovních míst.)

+442

Odvody pojistného a DPFO

V okamžiku, bude-li zrušeno uvedených 4 500 pracovních míst, přijde státní rozpočet o odvody pojistného a DPFO ve výši cca. 14 000 Kč/osoba (mzda 24 000 Kč), tedy celkem 14 000 x 4 500 = 630 mil

+630

CELKEM

+786 mil

Z uvedeného jednoduchého modelu (jsme si vědomi, že model je skutečně jen orientační a nezahrnuje všechny podrobnosti) je zřejmé, že čisté finanční dopady programu Nový PANEL do státního rozpočtu jsou pozitivní. I další pozitiva programu jsou neoddiskutovatelná – nejen přínos pro uživatele bytových domů (tj. zvýšení komfortu bydlení, snížení spotřeby energií a tedy snížení nákladů na bydlení, prodloužení životnosti objektů, odstranění statických poruch a rizik atd.), ale i přínosy pro celou společnost, města i regiony. Je evidentní dopad na zlepšení životního prostředí související se snižováním emisí (uspořím-li teplo, pak ho nemusím vyrobit), dopad do rozvojů regionů a na stav a rozvoj malých a středních podniků, zvláště stavebních, působících na regionální úrovni. Připomeňme, že právě dostatek práce pro malé a střední firmy vytváří i dostatek pracovních příležitostí v regionech a tím i dostatečnou spokojenost obyvatel.

SČMBD i členská družstva hodnotí program Nový PANEL – a to i přes drobné kosmetické vady – jako jediný koncepční nástroj pomoci bytovým domům, jehož skutečný význam v současné době není možno plně docenit, a to mimo jiné i s ohledem na aktuální stav v současné době tak populárního programu Zelená úsporám, který je dle informací a kroků MŽP a SFŽP před koncem svých finančních možností a do budoucna s ním není možno počítat.

Zelená úsporám

Zelená úsporám „pokračuje“, pod tímto titulkem (avšak bez uvozovek) vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 24. 8. 2010 tiskovou zprávu, jejímž obsahem je oznámení, že s účinností od 15.00 hodin téhož dne dočasně přerušuje přijímání žádostí pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám. Ostatní formy bydlení, nepanelové bytové domy a rodinné domy, budou i nadále financovány beze změn.

Tímto neočekávaným krokem postavilo ministerstvo tisíce obyvatelů panelových domů do komplikované situace. Ve stovkách případů právě v tomto období vrcholí několikaměsíční přípravné práce pro realizaci zateplení panelových domů, proběhly členské schůze, jsou zpracovány energetické audity, dokončovány projektové dokumentace a průkazy energetické náročnosti budov, jsou shromážděny veškeré podklady nutné pro podání žádostí o podporu, a to vše v nákladech v řádech několik set tisíc Kč na jeden objekt. Vedle toho jsou připraveny, či ještě hůře, podepsány úvěrové smlouvy a smlouvy s vybranými dodavateli stavebních a montážních prací. To vše s cílem podat v nejbližších dnech žádost o podporu a poté zahájit stavební práce. A výsledek? STOP PRO PANELOVÉ DOMY! Ano, sice jde pouze o „dočasné“ stop, ale s „dočasností“ máme již své zkušenosti. Vynaložené náklady a případné sankce plynoucí z již uzavřených smluv tisková zpráva ministerstva, ani dotčení úředníci, neřeší. Všechny tímto rozhodnutím postižené obyvatele panelových domů tak titulek tiskové zprávy „Zelená úsporám pokračuje“ pravděpodobně neuspokojí.

Naprosto zarážející je i zdůvodnění tohoto kroku, a to „prudký nárůst nedostatků v projektové dokumentaci i samotné investiční připravenosti projektů“. To je možná pravda, ale jsme přesvědčeni, že toto se netýká velkých projektů, tedy panelových domů. Tyto projekty jsou na rozdíl od rodinných domů zpravidla připravovány zkušenými specializovanými projektanty a nehrozí tak nebezpečí podcenění technických a legislativních podmínek programu. Stejně tak nelze zpochybňovat investiční připravenost těchto velkých projektů, které jsou zpravidla spolufinancovány s pomocí bankovních úvěrů. A poskytnou-li banky úvěry, pak tato skutečnost je sama o sobě dostatečným dokladem o nejen finanční, ale i o celkové připravenosti projektu.

Tímto vyjádřením nekritizujeme pouze toto rozhodnutí jako takové, ale i způsob jakým bylo učiněno, tedy ze dne na den. Státní úředník tak opět přijal rozhodnutí bez ohledu na následky, bez jakékoliv snahy minimalizovat možné ztráty a to s vědomím, že negativní důsledky ponese občan, ten přece unese vše. Nepovažujeme za vhodné ani etické měnit pravidla v průběhu jakékoliv hry, tedy ani hry o dotace. Jsme přesvědčeni, že stát by měl hrát se svými občany rovnou hru, bohužel v tuto chvíli se tak neděje.

Zelená úsporám – akce v potížích

Zastavení programu se přímo dotýká mnoha bytových družstev a společenství. SČMBD zpracoval mezi svými členy aktuální průzkum, z jehož výsledků vybíráme následující:

Za akce postižené zastavením programu je možno považovat již rozestavěné či stavebně dokončené akce, u kterých však doposud nebyla podána žádost o dotaci (to může být v souladu s programem) a akce doposud stavebně nezahájené, které jsou v současné době ve fázi předprojektové a projektové přípravy, jsou projednány s obyvateli dotčeného objektu a na jejichž přípravu již byly vynaloženy finanční náklady (projekt, EA , PENB atd.), případně jsou podepsány úvěrové smlouvy či smlouvy o dílo.

SČMBD – členská družstva: Akce postižené zastavením programu

Celkem žádostí

Celkem RN

Náklady

na projekty

Dotace

232

1 717 829 832

18 146 395

551 831 570

Náhrada způsobené škody?

Zveřejnění rozhodnutí o ukončení příjmu žádostí o podporu v rámci programů Nový Panel (13. 8. 2010) a Zelená Úsporám (24. 8. 2010) nebyla učiněna v přiměřené lhůtě a v dostatečném předstihu před jejich účinností, tedy tak, že nebylo možno předejít z nich plynoucím škodám, a to bez ohledu na to, zda se jedná o dočasné či trvalé ukončení přijmu žádostí. Uvedená rozhodnutí aplikovaná do praxe téměř „z hodiny na hodinu“ způsobí každému subjektu, který připravuje žádost o dotaci, majetkovou škodu – újmu ve formě zbytečně vynaložených nákladů na pořízení dokumentací a podkladů a dokladů souvisejících s dotací, které s ohledem na zastavení programů nebude možno pro stanovený účel použít.

Nelze proto oznámení rozhodnutí kompetentních orgánů (MMR a MŽP) učiněné v nedostatečném předstihu hodnotit jinak, než že se jedná o rozhodnutí v nepřiměřené lhůtě a jedná se tedy o nesprávný úřední postup ve smyslu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem… Je nutno konstatovat, že je v působnosti každého tímto postupem poškozeného subjektu, domáhat se náhrady způsobené škody.

SČMBD jako sdružení bytových družstev, kterých se nesprávný úřední postup kompetentních orgánů dotýká, bude svým členům doporučovat vymáhat náhradu škody, jinak by se jejich řadoví členové, kteří vlastně tuto újmu ponesou, mohli domnívat, že družstvo nepostupovalo s péčí řádného hospodáře ve smyslu obchodního zákoníku.

Text: (pr)

Foto: archiv redakce

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne