Jaroslav Kříž - Dominanty domova

Datum: 2.9.2010
obrázek
Za šikmým ateliérovým oknem se černal pankrácký podvečer. Tramvaj dole na ulici zazvonila a vydala se na další pouť do středu metropole. Na poličce ležely tuby barev a v široce rozkročeném jihočeském džbánu trčela „kytice“ štětců. U malířského stojanu byla opřena paleta s ještě nezaschlými nánosy...

Akademický malíř Jaroslav Kříž odcházel každou chvíli do druhé místnosti svého ateliéru a na stojanu přede mnou se střídaly jihočeské krajiny se středočeskými, známé pražské historické motivy, prokvetlé sídlištní bloky a majestátní kytice.

O malířích panuje dosud romantická představa, že jde o bohémy, které mezi ostatními lidmi poznáte na první pohled. Můj hostitel je trumfem v rukou těch, kteří s touto falešnou iluzí bojují. Je to velice střídmý a věcný člověk, který dovede přesně formulovat své tvůrčí záměry, analyzovat dosavadní úspěchy a omyly.

Černobílý kontrast

„Začínal jsem zachycovat dojmy z prostředí, které jsem od mládí měl kolem sebe. Bydlel jsem v Krči, žil jsem na periferii velkoměsta, a tak není divu, že náměty odtud byly první, které jsem se pokoušel nakreslit. Tehdy jsem to s kreslením a malováním myslel doopravdy, a proto jsem s sebou pořád nosil kapesní skicář. Snažil jsem se zachytit chaos různých předměstských objektů – přejezdy, nerovné nakloněné sloupy, bílé zdi nízkých staveb…

Nejdříve jsem se pokoušel tyhle zážitky vyjádřit technikou dřevořezu. V černobílém kontrastu totiž vynikaly tvary, strohost, která z těch motivů čišela a do jisté míry odpovídala mému výtvarnému názoru. A stejné motivy jsem později začal malovat. Často jsem se dostal i do volné přírody. V okolí Kralup je vesnička Debrno, je vtlačena do mělkého dolíku, jsou tam vysoké horizonty. Velmi mne to prostředí zaujalo. Lidská obydlí uprostřed velkých ploch polí, krajina takřka bez lesů. Zvláště rád jsem tudy chodil na podzim, tehdy základní tón převzala hnědočervená barva polí.

V té době v mé tvorbě ustupovala kresebnost do pozadí a já jsem se snažil postihnout výtvarné řešení obrazu více barvou než konturou, pokoušel jsem se vyjádřit reliéfnost krajiny, která se pro mne stala jakousi ikonou. Usiloval jsem o krajní zjednodušení, a tak jsem se dostal až na pomezí abstraktní tvorby.“

Až na hranici abstrakce

Říká se, že je dobré projde-li malíř tímto mezistupněm, protože pozná krajní možnosti svého štětce, zákonitosti barev, kompozice, prostě malování. A pak záleží na tom, jak se se svými poznatky vyrovná. Domnívám se, že je nutné vrátit se k realitě, to jsem udělal i já. Nikdy jsem totiž neuvažoval o tom malovat něco jiného, než co skutečně cítím a vidím, ale nikoliv popisně. Pomohly mi k tomu i některé vnější impulzy, například účast v soutěži na téma Mizející krajina.

Malebnost krajového osídlení

Jaroslav Kříž si nesmírně zamiloval monumentálnost jihočeských hor, malebnost zvlněného šumavského předhůří, vysoké letní oblohy a zvláštní barevné ladění kraje s mlhavými opary nad blaty pokrytými koberci rojovníků. Je to přímo cítit z promyšlených kompozic jako jsou například Písecký most, Čepřovice, Zechovice nebo Břežany u Horažďovic. I když Křížovy obrazy nejsou v žádném případě fotografickým dokumentem, přesvědčují o tom, jak malíře láká půvabná a s láskou udržovaná malebnost prostředí krajového osídlení. Zachycuje bursovskou architekturu na Volyňsku a někdy se na jeho kresbách a plátnech objevuje i lidská figura. Jen jako stafáž, ale perfektně zasazená do prostředí.

Ohlasy v cizině

Maluje jen ty motivy, které jsou v souladu s jeho cítěním, snaží se zachytit poetické hodnoty krajiny. Objevuje její tajemný rytmus, který tlumočí rukopis štětce, obráží jej kompozice barev a skladba ploch. Jeho dílo je do sebe uzavřené jako mysl kronikáře, který chápe událost podle svého přesvědčení. Zajímavá a potřebná byla i konfrontace v zahraničí. Jaroslav Kříž vystavoval svá díla například v královském Atheneu v Tienen v Belgii. Největší pozornost věnoval výstavě list Hat laaste Nieuws, kde recenzent mimo jiné napsal: „Z obrazů Jaroslava Kříže je cítit znalost koloběhu života – jeho proměny, zrání i stárnutí. I lidská práce je pevně zasazena v rytmu země. Z jeho struktur je znát, že i tuto skutečnost dobře cítí a snaží se ji vyjádřit. Ve svých dílech přináší malíř svoji osobní zpověď – vyznání lásky k milované zemi.“

Bez fantazie umění být nemůže

„Umělecké zobrazení světa je stejně mnohotvárné, jako je mnohotvárná sama skutečnost,“ podotýká Jaroslav Kříž. „V malířově projevu se naplňuje nejen vlastní realita, ale především jeho subjektivní vztah k ní. Jeho vidění obsahuje i společenské souvislosti, v nichž je zakotven. Vztahy, jimiž je vázán k lidskému společenství, se obrážejí v jeho díle a jím zpět ke společnosti promlouvá. Jsem přesvědčen, že žádný umělec by nemohl nalézt uspokojení v samoúčelné tvorbě, protože každá tvůrčí práce se vždy k někomu obrací. Spisovatelé hledají své čtenáře, hudebníci posluchače, výtvarníci své diváky a milovníky, kterým obraz, plastika nebo grafický list přinášejí trvalé potěšení. Každé umělecké dílo je autorovým poselstvím a prostředkem jeho kontaktu s druhými lidmi.

A k této komunikaci je třeba obapolného porozumění. Umělec, který opravdu o něco usiluje, počítá s tím, že i člověk dívající se na jeho díla je ochoten vyvinout určité úsilí, aby se jejich řeči naučil rozumět. Tvorba je proces vzniku trvalých hodnot, které spočívají právě v osobitosti výtvarníkova přínosu. Umělecké dílo v sobě spojuje obrovské množství poznatků a zkušeností. Autor tyto poznatky vnitřně přetavuje v souladu se svou individualitou, určité stránky poznaného zvýrazňuje, používá zkratky, nadsázky a samozřejmě i uměleckého výmyslu, protože bez fantazie nemůže být umění.“

Dominanty domova

Stejnou pozornost jako uměleckému snažení věnoval Jaroslav Kříž i pedagogické práci. Se studenty architektury zpodobňoval pitoreskní vísky a venkovské krajinné motivy v pražském okolí, ve středních a jižních Čechách nebo v končinách svého rodiště. Vštěpoval jim úctu k pokladům lidové architektury a ovlivňoval jejich výtvarné myšlení. Spolu s nimi hledal dominanty domova.

„Architekt by, podle mého názoru, neměl vidět jenom dálnice a sídliště, ale měl by umět přivonět k mateřídoušce, pohladit hebký mech a pokochat se krásou staletých velikánů. Možná, že je to vyjádřeno příliš sentimentálně, ale vždy mi šlo o syntézu pohledu, o sloučení technické profese s humanistickým posláním“, poznamenává Jaroslav Kříž.

Zkušenost přetavená v ryzí tvar

Poslední období malířské tvorby umělce přineslo i určité žánrové zpestření. Vedle krajin se na současných výstavách setkáváme s květinovými zátišími, na nichž je zachycena něžná krása plodů přírody. Křížovy kytice jsou osobité suverénním podáním a barevnou kultivovaností, malířskou zkratkou, náznakovostí, napomáhající vystihnout specifický charakter jednotlivých květů i celkový ráz malebného zátiší. Obrazy Jaroslava Kříže jsou výtvarně náročné a nesou pečeť vysoké umělecké kvality. Neutuchající tvůrčí aktivita je reálným příslibem pozitivního vývoje jeho výtvarných snah. Člověk stojí uprostřed světa a citlivě reaguje na okolní život. Čas poznamenává celý svět. Přetrvává životní zkušenost přetvořená v dílo.

Text: Jan Chára

Foto: archiv autora

Jaroslav Kříž

Docent Jaroslav Kříž se narodil 12. října 1934 v Přepychách u Rychnova nad Kněžnou. Studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byli jeho učiteli Cyril Bouda a Karel Lidický. V letech 1974 – 1994 působil jako docent Ústavu výtvarné tvorby Fakulty architektury ČVUT v Praze. Je členem Jednoty umělců výtvarných a zakládajícím členem výtvarné skupiny Tolerance ´95, se kterými pravidelně vystavuje. Uspořádal více jak 40 samostatných výstav. Je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí, například v Německu, Švýcarsku, USA, Itálii, Belgii, Rakousku a Maďarsku.

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne