Oprava panelového domu vyžaduje preciznost

Datum: 14.08.2008
obrázek
Mohli bychom navštívit desítky míst v nejrůznějších koutech naší republiky a viděli bychom stejné – stále ještě je mnoho a mnoho panelových domů, které naléhavě volají po opravě. Příkladem může být i sídliště Prosek, patřící mezi jedno z nejstarších pražských sídlišť. Panelové domy zde stojí již více než třicet let a začínají se u nich, stejně jako u řady dalších podobného stáří, projevovat zjevné poruchy železobetonových konstrukcí.

Jedním z nejslabších článků panelové soustavy jsou hlavně styky mezi panely, které se projevují zejména vznikem trhlin, čímž pak vyvstává problém vyřešit styk mezi obvodovým pláštěm a vnitřní nosnou konstrukcí. Nedostatečná tepelná izolace obvodových panelů a jejich nekvalitní povrchová úprava těžko odolává klimatickým vlivům, což se pak nejvíce odráží na konstrukcích tvořících předsazené lodžie, které jsou nejvíce vystaveny vnějšímu prostředí.
Většina panelových domů je vytvořena středněrozponovými příčnými systémy. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové stěnové panely tloušťky 190 mm, vodorovnou konstrukci dutinové stropní panely tloušťky 190 mm. Ve většině případů jsou lodžie konstruovány jako předsazené před vlastní obvodový plášť.

Na prvním místě peníze

Podle zkušeností realizačních firem si bytová družstva či společenstva vlastníků buď ne zcela uvědomují jádro problému, nebo se spíše potýkají s nedostatkem finančních prostředků vyčleněných pro obnovu panelového domu.
I tam kde se peníze našly se, bohužel, mnoho panelových domů dočkalo pouze povrchových kosmetických úprav, kdy navenek vše vypadá čistě a v pořádku: nově vyhlížející fasáda, nové zábradlí a dlažba na lodžiích, natřená okna. Ale tím to i končí, hlavní příčiny špatného stavu konstrukce odstraněny nebyly a dům chátrá dál. Peníze byly vynaloženy zbytečně.

Jak vybírat?

Činnost investora při přípravě a provádění sanačních prací zahrnuje řadu etap počínaje formulací záměru sanace, až po závěrečné vyúčtování a vyřízení eventuálních reklamací.
Tato mnohostranná činnost vyžaduje, aby měl investor základní znalosti v oblasti právní, finanční, ekonomické, stavebních věd a technologií. Mnoho majitelů domů řeší svou nedostatečnou vybavenost potřebnými znalostmi tím, že hledají dodavatele stavebních prací, na kterého by mohli převést veškerou svou odpovědnost. Přesto, že činnost dodavatele stavebních prací vyžaduje obdobnou kvalifikaci jako činnost investora, nelze obě funkce sloučit. V případě sloučení obou funkcí ztrácí investor možnost ovlivnit technické parametry sanace, její výsledek a zpravidla i možnost efektivní reklamace. „Nedostatečná činnost investora se projevuje např. podceněním cílů sanace, zjednodušováním technologického postupu, neekvivalentní záměnou materiálů, prodlužováním termínu prací a růstem ceny.
Do činnosti investora při zajištění sanace panelového domu sice zasahuje řada právních předpisů, žádný z nich však neupravuje jeho činnost jako celek,“ vysvětluje Aleš Kocourek ze společnosti Kasten.

Kvalitu zaručí certifikát systému jakosti

Výběr zhotovitele pro sanační akce, na které jsou poskytnuty jakékoliv státní dotace, se musí provádět podle zákona č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií požaduje, aby zhotovitel získal certifikát potvrzující úspěšné zavedení systému jakosti podle ČSN EN ISO řady 9000. Přestože získání certifikátu neosvědčuje přímo jakost prováděných stavebních prací, dává objednateli sanací možnost účinněji působit na kvalitu předávaných prací zejména tím, že se seznámí se systémem jakosti zhotovitele a bude vyžadovat jeho důsledné uplatnění. Pokud bude postup zhotovitele v rozporu, může mu v krajním případě příslušný orgán certifikát odebrat nebo pozastavit jeho platnost. Držitel certifikátu podle ČSN EN ISO řady 9000 nesmí přijmout zakázku za podmínek, které mu neumožňují její kvalitní splnění, a to ani v případě, že objednatel na dodržení kvalitativních parametrů výslovně trvá.

Dobrým vodítkem k výběru dodavatele je i jeho členství v Cechu pro zateplování budov. Tento cech byl založen již v roce 1993. Je to sdružení podnikatelů – právnických a fyzických osob činných v oboru zateplování budov. V současné době sdružuje 43 odborných firem a specialistů, jejichž předmětem činnosti je výroba a distribuce zateplovacích systémů, provádění a montáže těchto systémů, navrhování a posuzování, odborná expertní činnost, podpora a prosazování vyšších standardů kvality v oboru zateplování budov, důraz na užívání dlouhodobě ověřených komplexních systémů pro obvodové pláště budov.

Text: Aleš Kocourek
Foto: archiv firmy Kasten, spol.

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne