Kaskádové kotelny – alternativa pro bytové domy

Datum: 8.1.2020
obrázek
V současné době je hlavně mezi obyvateli bytových domů hodně diskutovaná otázka, jakým způsobem řešit systém vytápění. Zvláště v době, kdy rostou ceny energií, a kdy řešíme otázku, z jakých paliv v budoucnosti budeme teplo vyrábět.

Jednou z možných alternativ pro výrobu tepla v bytových domech a v dalších objektech jsou decentralizované zdroje tepla tzv. kaskádové kotelny od českého výrobce kotlů, společnosti Thermona.

Výhodné řešení

Kaskádové kotelny tvořené kondenzačními kotli THERM a ostatním technickým zařízením představují výhodné řešení zdroje tepla a teplé vody pro větší objekty. Krátká doba návratnosti vložené investice, nízké dlouhodobé provozní náklady a úspory ve spotřebě plynu jsou příležitostí pro potenciální uživatele. Systém kaskádových kotelen s výraznou úsporou nahradí dodávky dálkového tepla nebo staré kotle v domovních kotelnách. Výhodnost takové investice je možné dokumentovat na příkladech mnoha našich uživatelů. Jednou z mnoha referencí je i Stavební bytové družstvo ve Studénce.

Vlastní kotelny

Rozhodnutí o zbudování vlastních kotelen bylo reakcí na stále vzrůstající cenu tepla od místního dodavatele. Rozbor cen tepla a struktury spotřeby podle odběrných míst vedl k úvaze o odpojení od centrálního zdroje a k výstavbě vlastních kotelen v jednotlivých domech. Technicky se jedná o tzv. kaskádové kotelny složené z kondenzačních kotlů THERM 45 KD. Jednotlivé kaskády byly navrženy podle vypočtených tepelných ztrát jednotlivých objektů, které se pohybovaly v rozmezí 80–180 kW. To odpovídá technickému řešení kaskády 2 až 4 kotlů.

Potvrdilo se, že samotná výstavba kotelen není až tak časově náročná. Nejnáročnější byla příprava a překonání peripetií se stavebními povoleními na jednotlivé kotelny. Samotná realizace byla zahájena na podzim 2010 a od ledna 2011 uživatelé topili ve vlastních kotelnách. V současné době mají tyto kotelny za sebou více než 8 let bezproblémového provozu, a to je již dostatečně dlouhá doba na to, aby bylo možno provést ekonomickou bilanci provozu a zjistit, jak vysoké jsou vlastně náklady na výrobu tepla z domovní kotelny. V současné době SBD Studénka-Butovice provozuje 16 kotelen.

Náklady na výrobu tepla z domovní kotelny

Problematika nákladů na výrobu tepla z domovních kotelen je často diskutována v médiích i na internetu, ale často pro tuto diskuzi chybí seriózní podklady. Proto společnost Thermona na základě technických provozních informací a podkladů poskytnutých Stavebním bytovým družstvem Studénka zpracovala pro každý objekt se zřízenou domovní kotelnou porovnání nákladů na výrobu tepla před a po výstavbě kotelen.

Náklady na výrobu tepla z domovní kotelny můžeme rozdělit na platby za samotné palivo – zemní plyn a ostatní náklady. Tam řadíme platby za elektrickou energii, technologickou vodu, mzdy a zákonné pojištění, náklady na opravy, údržbu a revize. Patří sem i výrobní a správní režie. Dalšími jsou náklady na samotnou investici, tzn. odpisy, příp. úroky z úvěru, pokud je na výstavbu použito externí financování. Díky tomu, že kotelny si spravuje a provozuje samo družstvo, jsou vedlejší náklady v domovních kotelnách ve Studénce hluboce pod průměrem. V roce 2017 se hodnota vedlejších nákladů pohybovala na sledovaných kotelnách od 90 do 140 Kč/GJ včetně daní. Průměr je cca 120 Kč/GJ. V těchto nákladech jsou všechny vedlejší náklady včetně odpisů investic. Výše těchto nákladů se od předešlých let liší maximálně v jednotkách korun přepočtených na spotřebovaný gigajoul tepla.

Platby za zemní plyn

Složitější je situace, co se týče plateb za zemní plyn. Obrovskou výhodou, která hovoří ve prospěch domovních kotelen, je možnost změnit dodavatele zemního plynu. Do roku 2012 dodával do nově zbudovaných kotelen bytového družstva zemní plyn dominantní dodavatel RWE prostřednictvím svojí dceřiné společnosti. Samotné kotelny byly zařazeny do kategorie maloodběr do 630 MWh ročně a odebíraly plyn od dodavatele za ceníkové ceny. V roce 2012 byl zorganizován první kolektivní nákup zemního plynu pro kotelny. Výsledkem bylo, že jednotková cena zemního plynu klesla o 137 Kč/GJ!!! V této praxi se pak pokračovalo i v dalších letech. V současnosti se cena zemního plynu včetně daní v přepočtu na 1 GJ vyrobeného tepla pohybuje kolem 300 Kč.

Z tohoto porovnání vyplývají následující skutečnosti:

  • Náklady na výrobu tepla v domovních kotelnách jsou včetně vedlejších nákladů a daní 420 Kč/GJ.
  • Náklady na výrobu tepla z CZT včetně daní v dané lokalitě 735 Kč/GJ včetně DPH.
  • Náklady na zemní plyn tvoří v domovní kotelně cca 75 % nákladů na výrobu tepla a 30 % jsou tzv. ostatní náklady.
  • Úspora nákladů se výrazně zvyšuje při důsledném využívání možné změny dodavatele zemního plynu.
  • Možnost výběru dodavatele plynu výrazně zrychluje návratnost investice do kotelny.
  • Se vzrůstající cenou tepla z centrálního zdroje se zvyšuje provozní úspora. V současné době je rozdíl cen tepla v lokalitě mezi centrálním zdrojem a domovní kotelnou téměř 40 %, takže návratnost investice je 3–4 roky podle výše spotřeby.

Daň z plynu

Vytápění plynem je v rodinných domech osvobozeno od spotřební daně. Stejné zvýhodnění dosud platilo i pro sdílené kotelny, které většinou v bytových domech instalovala a provozovala sdružení vlastníků jednotek či bytová družstva. Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem životního prostředí nově navrhuje toto zvýhodnění domovním kotelnám odebrat. Ta by tak musela vyšší náklady kompenzovat zdražením ceny za teplo jednotlivým domácnostem, kterých je podle odhadů zhruba 400 000. Zdanění plynu pro domovní kotelny bylo přitom součástí návrhu zákona, který měl zvýšit daně z alkoholu, cigaret a hazardních her. Když porovnáme společenskou nebezpečnost a škody způsobeném závislostmi, které zmíněné jevy přinášejí, s výrobou tepla ze zemního plynu, tak je takové spojení přinejmenším problematické.

Daň ze zemního plynu byla zavedena Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Z ustanovení zákona vyplývá, že zrušením výjimky pro domácnosti, případně domovní kotelny, dojde ke zdražení 1 MWh spalného tepla ze zemního plynu o 30,60 Kč, včetně 21 % DPH, tedy o 37 Kč. Pokud se vrátíme ke konkrétní situaci SBD Studénka-Butovice, bude to znamenat při průměrné ceně tepla v domovních kotelnách zdražení o 13,30 Kč na 1 GJ, což procentuálně znamená 3,2 %. Toto zdražení tedy rozhodně neohrozí výhodnost výroby tepla v domovních kotelnách. Čeho se ale do budoucna lze obávat je zajisté parametrická změna sazby daně, která bude mnohem jednodušší a průchodnější než zrušení samotné výjimky. Nepodlehnou politici lobbingu a neprosadí skokové zdražení tepla z domovních kotelen např. o desítky procent pouhou změnou sazby? Myslím si, že tohle není dneska schopen nikdo zaručit.

A ještě věc. Dovolíme si tvrdit, že argumentace a obhájení se neopírá o reálné argumenty. Podle MŽP má totiž zlepšit ovzduší ve městech (!!!). Připomeňme jen, že součástí stavebního řízení je mj. kladné stanovisko konkrétního odboru životního prostředí a to se opírá ve většině případů o rozptylovou studii, které tyto odbory po investorech kotelen vyžadují. Navíc emise dusíku, jímž je argumentováno, jsou dnes stanoveny přísným evropským nařízením, které výrobci kotlů plní.

Další výhody kaskádových kotelen

Vraťme se však k domovním kotelnám ve Studénce. Jejich provozovatel oceňuje kromě reálně dosažené nižší ceny tepla i další výhody. Zejména pak nezávislost v rozhodování o dodávkách tepla v přechodných obdobích, kdy se bez rozhodnutí zvenčí mohou uživatelé rozhodnout sami o dodávce tepla.

Kotelny navíc vyrábějí i teplou vodu, což obyvatelům přineslo komfort v dodávce vody bez tepelných ztrát v rozvodech mezi původní výměníkovou stanicí a jednotlivými bytovými domy. Teplé vody je dostatek a klesly i náklady na její výrobu. Navíc teplá voda z nových kotelen teče čistá a bez nežádoucích příměsí, což bylo dříve pravidlem. Poradenství společnosti THERMONA nekončí výstavbou. Po liberalizaci trhu s energiemi doporučí provozovateli kotelny, jak výběrem dodavatele zemního plynu snížit náklady na vytápění. Po změně dodavatele plynu náklady na teplo dále výrazně klesají a konkurenční prostředí v tomto segmentu tak vede k dřívější návratnosti investice.

Při jednáních s provozovatelem a uživateli bytů odpojených od CZT nás jako dodavatele a výrobce zařízení nejvíce zajímá, zda jsou naši zákazníci spokojeni a jestli se potvrdily předpoklady pečlivé přípravy projektu odpojení od CZT a oprávněné požadavky investora. V úspěšném projektu kaskádových kotelen ve Studénce se podařilo splnit obojí. Samozřejmě nás těší, že se zúročily naše dlouholeté zkušenosti českého výrobce plynové topné techniky. Ochotně se podělíme o nabyté zkušenosti se všemi zájemci. Nabízíme bezplatnou konzultaci a místní šetření s možnými investory, výsledkem bude návrh technického řešení a studie návratnosti a přínosu.

Více informací naleznete na stránkách www.thermona.cz.

Text: Milan Kubíček

Foto: Archiv firmy Thermona

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne