Panelák roku 2018

Datum: 20.5.2019
obrázek
Svaz českých a moravských družstev považuje otázku komplexních a současně energeticky vědomých modernizací bytových domů za klíčovou pro celou společnost ve smyslu zachování stávajících standardů a sociálního smíru v oblasti bydlení.

Současně svaz věří, že související projekční, montážní a stavební činnosti hrají důležitou roli při boji s dopady ekonomické krize a při zajištění stávající úrovně zaměstnanosti. Dosahované energetické úspory svaz považuje za nosný prvek státní koncepce úspor energií.

V České republice žije více jak polovina populace v bytových domech. Z celkového počtu 3,792 mil. trvale obydlených bytů je v bytových domech 2,160 mil. bytových jednotek. Z tohoto počtu je cca 1,2 mil. bytů realizováno v panelových a 0,961 mil. bytů v klasických (tedy nepanelových) domech. Z odborných odhadů plyne, že z uvedeného počtu 2,160 mil. bytů v bytových domech bylo dotčeno opravami cca 50 % bytů (65 % z panelových bytů a 20 % z nepanelových bytů). Je nutno konstatovat, že se ne vždy jednalo o komplexní opravy a modernizace, ale spíše o dílčí zásahy do objektů a jejich jednotlivých konstrukčních částí. Je možno tedy konstatovat, že velká část bytových domů na „svou“ modernizaci ještě čeká. Ve snaze podpořit zájem bytových družstev, společenství vlastníků a konečných uživatelů bytů o modernizaci bytových domů SČMBD vyhlašuje pro bytová družstva a společenství vlastníků soutěž o nejlepší PANELÁK ROKU 2018.

Do soutěže je možno přihlásit objekty panelového i nepanelového typu, které byly v období 2016–2018 komplexně modernizovány a jsou ve vlastnictví či správě člena SČMBD.

Základní podmínky soutěže

Vyhlašovatel            Svaz českých a moravských bytových družstev

Partneři                   Československá obchodní banka, a.s.

Mediální partneři     BYDLENÍ MEZI PANELY (dříve PANEL PLUS)
                                VOČ – Vydavatelství odborných časopisů

Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit vlastníci nebo správci panelových i nepanelových bytových domů z řad bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, kteří jsou ke dni vyhlášení soutěže členy SČMBD nebo jsou členem svazu spravováni.

Přihláška do soutěže

Do soutěže bylo možno přihlásit stavební díla realizovaná v letech 2016–2018. Přihlášku do soutěže zaslal investor (bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek), případně i projektant či dodavatel se souhlasem investora do 31. 3. 2019. (Případná odměna oceněného díla bude vyplacena vždy investorovi). Investor mohl přihlásit více objektů.

Porota

a) porota bude složena ze zástupců: vyhlašovatele, partnerů soutěže a zástupců odborné sféry

b) zasedání poroty

 • 1. setkání proběhlo v termínu od 15. 4. do 30. 4. 2019
  • hodnocení přihlášených prací a výběr užšího okruhu nejlepších modernizovaných staveb
 • 2. setkání probíhá v termínu 1. 5. až 31. 5. 2019
  • závěrečné vyhodnocení a výběr oceněných realizací

Návrh na předsedu poroty předkládá porotě SČMBD, předsedu poroty volí členové poroty. Předseda poroty řídí její zasedání a zastupuje ji na venek.

Sekretariát soutěže

Sekretariát soutěže přijímá soutěžní práce, připravuje podklady pro jednání poroty a pořizuje zápisy o jejím jednání a závěrečný protokol o rozhodnutí poroty. Členkou sekretariátu soutěže je Ing. Andrea Manová.

Průběh soutěže

a) Účastníci soutěže zaslali přihlášky spolu s předepsanými podklady na adresu sekretariátu soutěže SČMBD, Praha 4, Podolská 50, PSČ 147 00 se zřetelným označením PANELÁK ROKU 2018 (důležité je datum na poštovním razítku). Formulář přihlášky včetně dalších podkladů je umístěn na www.scmbd.cz (od 3. 12. 2018).

Účastníci zaslali sekretariátu originál přihlášky + CD s přílohami, tj. kopií přihlášky v elektronické podobě, doprovodnými texty a podklady v elektronické podobě a příslušnou fotodokumentací.

b) Po uzávěrce 31. 3. 2019 sekretariát soutěže připravil dokumentaci přihlášených stavebních prací pro jednání poroty. Sekretariát soutěže vyřadil ta přihlášená stavební díla, která nesplnila podmínky, a která došla po stanoveném termínu.

c) Porota soutěže přihlášená stavební díla posoudí a rozhodne o ocenění vybraných stavebních děl do 31. 5. 2019. Při hodnocení vychází zejména z těchto kritérií:

 • úspora energie
 • architektonické řešení
 • kvalita provedení
 • komplexnost
 • další pomocná kritéria (např. doba realizace, náklady)

d) Výsledky soutěže budou zveřejněny a předání cen proběhne u příležitosti konání 26. valné hromady SČMBD.

Ceny

 1. cena 20 000 Kč
 2. cena 15 000 Kč
 3. cena 10 000 Kč

Mimo oficiálního hodnocení soutěže, které bude provedeno odbornou komisí, bude vyhlášena také zvláštní cena časopisu BYDLENÍ MEZI PANELY za nejhezčí fasádu v hodnotě 10 000 Kč. Cena Bydlení mezi panely bude udělena na základě výsledků hlasování návštěvníků webu www.scmbd.cz. Hlasovat bude možné od 1. do 31. května 2019.

Prezentace oceněných děl

Oceněná stavební díla budou prezentována v médiích, v rámci akcí partnerů soutěže, na webových stránkách SČMBD.

Účastník soutěže svoluje, aby SČMBD a partneři soutěže využívali předané podklady a data za účelem prosazování zájmů družstev a zájmů svých, v rámci metodických, osvětových i komerčních akcí. Podklady zaslané sekretariátu soutěže nebudou účastníkům soutěže vráceny.

Text: (pr)

Foto: archiv redakce

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne