Právní poradna: Jak rozúčtovat teplo

Datum: 5.9.2018
obrázek
Můžeme rozúčtovávat teplo 50 % dle plochy a 50 % dle spotřeby, nebo musíme nějakým způsobem zohlednit polohu bytu?

Jsme SVJ s cca 16 byty, dům má společnou kotelnu, každý byt má své měřidlo na teplo a teplou vodu. Doposud jsme teplou vodu rozúčtovávali na vodné dle spotřeby a ohřev vody: 70 % dle spotřeby a 30 % dle plochy. Předpokládám, že toto se dle nového předpisu 269/2015 Sb. nemění. Ale teplo jsme doposud vyúčtovávali dle spotřeby každého bytu, a tady předpokládáme, že tomu tak dále nemůže být. Zajímá mne proto, zda můžeme rozúčtovávat teplo takto: 50 % dle plochy a 50 % dle spotřeby, a zda musíme nějakým způsobem zohlednit polohu bytu, pokud ano, tak prosím jakým? Na radiátorech v bytech nejsou instalovaná měřidla, myslíte, že by to mohl být do budoucna problém?

Odpověď část 1:

S odkazem na zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve spojení s vámi zmíněnou vyhláškou č. 269/2015 Sb. můžeme k první části vašeho dotazu uvést, že vámi popsaný způsob vyúčtování nákladů na vodu a ohřev vody odpovídá postupu dle této vyhlášky. Voda se vyúčtuje podle skutečné spotřeby a náklady na teplo spotřebované na ohřev vody se pro účely vyúčtování, jak uvádíte, rozdělí na dvě části, a sice složku základní, tj. 30 %, a složku spotřební, tj. 70 %. Základní složka se určí podle podlahové plochy jednotek, spotřební složka podle skutečné naměřené spotřeby.

Obdobně se nově postupuje také při vyúčtování nákladů na teplo. Celkové náklady na tepelnou energii se rozdělí na dvě části - složku základní a složku spotřební. Základní složka nákladů představuje 30–50 % z celkové spotřeby tepelné energie, spotřební složka nákladů pak zbývající část. Konkrétní poměr určí poskytovatel služeb. Poskytovatelem služeb je a) vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo b) společenství vlastníků jednotek.

Vámi navrhovaný způsob rozdělení složek (50 % a 50 %) je tedy teoreticky možný, avšak upozorňujeme, že rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Jinak by bylo nutné poměr upravit.

Odpověď část 2:

Ke způsobu výpočtu nákladů na vytápění a k vašemu dotazu stran zohlednění polohy bytu doplňujeme, že umístění bytu jako takové není směrodatné, primárně je nutné brát do úvahy jinou skutečnost, a sice zda jsou v místnostech v bytě otopná tělesa, nebo nikoli, až následně záleží na tom, kde v domě se místnost nachází.

Platí, že základní složka nákladů na vytápění se rozdělí mezi vlastníky jednotek poměrně s ohledem na tzv. započitatelnou podlahovou plochu jednotek, nikoli pouze na podlahovou plochu jednotek, ve vztahu k celkové započitatelné podlahové ploše domu, nikoli jen celkové podlahové ploše domu. Započitatelnou podlahovou plochou jednotky se pak rozumí součet podlahové plochy místností vynásobených příslušnými koeficienty specifikovanými v příloze č. 1 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.

Každá místnost v bytě má odlišný koeficient v návaznosti na to, zda je v ní umístěno otopné těleso, nebo ne. Místnost s otopným tělesem má koeficient 1, místnost bez otopného tělesa pak různý právě v závislosti na umístění této nepřímo vytápěné místnosti. Např. pro nepřímo vytápěnou místnost sousedící s vytápěnou místností jednou stěnou je stanoven koeficient 0,1 a pro nepřímo vytápěnou místnost sousedící s vytápěnou místností třemi stěnami koeficient 0,35. V podrobnostech k tomu odkazujeme na vyhlášku č. 269/2015 a její přílohy, eventuálně na Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb. a vyhlášce č. 269/2015 Sb.

K umístění měřidel závěrem uvádíme, že by s jejich umístěním jinde, než přímo na radiátoru, tj. na rozvodu tepla, neměl být problém. Má-li každý byt své měřidlo, nemělo by být nutné instalovat další.

Text: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ, VÍTEK & PARTNERS a www.portalobydlení.cz

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne