Pokrokové příslušenství ETICS disponuje i protipožárními parametry

Datum: 22.8.2018
obrázek
„Důsledkem zvyšování požární bezpečnosti staveb je i zpřesňování požadavků na parametry zateplovacích systémů. Požární normy připouštějí i jiná řešení, než jsou základní normová, ale jen v případě, že výsledky zkoušek potvrdí jejich vhodnost,“ uvádí Tomáš Zadrobílek, aplikační technik z HPI-CZ.

HPI-CZ, jeden z největších dodavatelů profilů pro ETICS a dalšího stavebního příslušenství u nás, doporučuje zateplovací systém založit pomocí zakládací sady a pro nadpraží a ostění otvorových výplní využít protipožární profily AFD® a AFC®. Také tyto prvky zahrnuje nový katalog HPI-CZ, platný od 1. 4. 2018.

Zakládací sada: Jeden profil pro různé tloušťky desek

V místě, kde je tepelný izolant založen nad terénem, může potenciálně požár vstoupit do tepelně izolační vrstvy. Aktuální protipožární norma umožňuje provedení vnějšího zateplovacího systému pouze z nehořlavých materiálů (nejhůře třída A2) nebo využití takového systému, který požární zkouškou prokáže, že svými vlastnostmi při požáru nebude rizikem.

Osvědčená zakládací sada z nabídky HPI-CZ představuje systém založení ETICS z pěnového polystyrenu nad terénem se zvýšenou požární odolností. Součástí řešení je dvojice profilů: Zakládací úhelníkový profil s výztužnou síťovinou sloužící k založení a ochraně spodní hrany izolantu venkovního zateplovacího systému a dále okapní profil. Jde o univerzální řešení, kdy jeden typ zakládací sady lze využít pro různé tloušťky izolačních desek.

Vyhoví požární bezpečnosti, brání vzniku tepelných mostů

Zakládací sada z nabídky HPI-CZ byla testována v akreditované laboratoři. Při zkoušce středního rozměru podle ČSN ISO 13785-1 vyhověla požární odolnosti 30 minut při expozici hořákem o výkonu 100 kW, která odpovídá scénáři vnitřního požáru působícího přímo na svislých fasádních výrobcích. Tím bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN 73 0810:2016 - Požární bezpečnost staveb. „Toto řešení tak lze využít v kontaktních zateplovacích systémech všech výrobců,“ dodává Tomáš Zadrobílek za HPI-CZ.

Zakládací sada navíc zajišťuje těsnost ETICS vůči nežádoucímu nasávání vnějšího vzduchu mezi zateplovacím systémem a podkladovou konstrukcí, které by degradovalo tepelně izolační účinek zateplovacího systému a snížilo jeho požární odolnost. Další výhodou řešení je minimalizace tepelných mostů v oblasti založení a estetické ukončení ETICS v pohledově exponované soklové oblasti domů.

Schéma zakládací sada ETICS

Normové požadavky na profily v nadpraží a ostění

Pokroková řešení významně rozšiřují možnosti provedení ETICS v okolí stavebních otvorů s protipožárními parametry. Kromě základního normového řešení, kdy je v nadpraží požadován min. 900 mm široký pruh nehořlavého izolantu, je možné zvolit tzv. ekvivalentní normové řešení. Tato možnost představuje provedení detailu takovým způsobem, že vyhoví zkoušce podle ČSN ISO 13785-1. Pro použití ekvivalentního řešení v rámci certifikovaného zateplovacího systému je třeba vystavení Požárně klasifikačního osvědčení (PKO).

„Vystavení PKO se provádí na žádost výrobce ETICS na základě zkušebního protokolu, který je k dispozici pro každé z představených řešení, jakým je například řešení s profily AFC a AFD,“ upřesňuje Tomáš Zadrobílek a doplňuje: „Toto osvědčení platí pouze pro zateplovací systém, pro který bylo vydáno v jasně specifikované skladbě, uvedené v PKO.“

Protipožární profily pro nadpraží a ostění stavebních otvorů

Zajištění požární odolnosti nadpraží a ostění otvorových výplní umožňují speciální protipožární lišty z nabídky HPI-CZ, konkrétně rohový profil AFC® nebo rohový profil s okapnicí AFD®. Oba profily uceleně řeší požadavky požární ochrany budov. Řešení vyhovuje požadavkům normy ČSN 730810, bylo odzkoušeno dle metodiky normy ISO 13 785-1 a získalo potřebné Požárně klasifikační osvědčení.

Při montáži lišt AFD v nadpraží a AFC v ostění je třeba splnit některé podmínky. Ostění je třeba opatřit deskou z minerální vlny o tloušťce min. 20 mm až do líce fasády. Nadpražní lišta AFD se osazuje do čerstvé stěrkové malty s dostatečným přesahem pásů skleněné síťoviny (100 mm). Ostění se provádí analogicky s tím rozdílem, že na nároží se aplikuje rohová lišta AFC. Hmoty použité pro vnější souvrství musí být z požárního hlediska lepší, než tzv. kritický reprezentant použitý při zkoušce (viz hodnoty v PKO). Musí být splněny všechny podmínky příslušného PKO. Více informací na www.hpi.cz.

Další lišty v ETICS

Při realizaci ETICS se využívá celá škála dalších lišt a profilů, například lišty začišťovací, zakončovací profily s okapničkou, parapetní profily, ukončovací, dilatační nebo rohové profily. Všechny lišty a profily ze sortimentu HPI-CZ jsou vyrobeny z pevného plastu, který odolává UV záření. Na profily HPI-CZ opatřené tkaninou je při výrobě tkanina navařována pomocí ultrazvuku. Přídržnost tkaniny při tahových zkouškách je přitom jedním z parametrů hodnocených při zkoušení profilů v TZÚS Praha, které iniciovala právě společnost HPI-CZ. Více o lištách a profilech v katalogu HPI-CZ na www.hpi.cz. Profily a další sortiment HPI-CZ lze objednat u obchodních partnerů HPI-CZ, případně na webu www.hpi.cz.

Text. Marie Šimonovská

Foto: HPI

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne