Jak pojistit bytový dům

Datum: 03.07.2009
obrázek
I když bychom asi těžko hledali vlastníka nebo spoluvlastníky bytového domu, kteří svůj bytový dům nemají pojištěný vůbec, kvalita sjednaného pojištění bývá velmi rozdílná a mnohdy nedostačující. Při výběru tohoto pojištění by totiž hlavní roli neměla hrát jenom jeho cena, ale také jeho rozsah, variabilita nabídky pojištění nebo možnost sjednat si pojištění i dalšího majetku nebo odpovědnosti za škody související s vlastnictvím bytového domu.

Stanovení pojistné částky

První, na co by si vlastníci bytového domu měli dát pozor, je stanovení pojistné částky. Ta by měla odpovídat nákladům, které by museli vynaložit na opětovné vybudování bytového domu v případě jeho úplného zničení (pojistná hodnota). Při stanovení pojistné částky tak nelze vycházet jenom z nákladů vynaložených na pořízení bytového domu v době jeho výstavby, protože zejména u bytových domů postavených před rokem 1990 bude rozdíl mezi tehdejšími pořizovacími náklady a náklady na znovuzřízení bytového domu v současně době více než 100 %.
Pokud by pojistná částka byla nižší než pojistná hodnota bytového domu, vystavuje se vlastník nejen riziku, že nedostane v případě úplného zničení bytového domu peníze potřebné na jeho opětovné vybudování, ale i riziku vzniku tzv. podpojištění, při kterém pojišťovna sníží každé pojistné plnění v tom samém poměru, jako je poměr mezi pojistnou částkou a pojistnou hodnotou v době pojistné události.
Pojistnou částku je navíc důležité nejen dobře stanovit při sjednávání pojištění, ale také ji průběžně aktualizovat podle toho, jak rostou ceny stavebních prací v České republice. 

Následky požáru bývají katastrofální

Mezi rizika, která nejvíce ohrožují bytový dům, patří požár a výbuch. Svým výskytem nepatří tato rizika mezi nejčastější, zato jejich následky bývají často fatální a znemožní užívání bytového domu i na několik týdnů. Při požáru totiž větší škody než samotný oheň způsobují průvodní jevy požáru (kouř a zplodiny hoření) a hasební látky použité při zdolávání požáru. Často se tak stává, že ohněm je zasažen pouze jeden byt (mnohdy jenom jedna místnost v bytě), ale průvodními jevy požáru a hasební látkou bude poškozeno hned několik bytů nad a pod ohniskem požáru. Proto bude určitě dobré se přesvědčit, že se sjednávané pojištění bytového domu vztahuje i škody způsobené průvodními jevy požáru a hasební látkou.

Mezi další rizika, která často poškodí bytové domy, patří vichřice a krupobití. Tato rizika se sice vyskytují častěji než třeba požáry, ale škody, které způsobí, bývají výrazně nižší. U bytových domů nacházejících se v blízkosti vodních toků může navíc dojít k jejich poškození povodní nebo záplavou. Přestože výskyt těchto pojistných nebezpečí není příliš častý a přestože ani jejich následky nebývají v drtivé většině případů nijak dramatické, je určitě vhodné mít toto pojištění sjednáno zejména tam, kde je vodní tok blízko.

Pozor na vandaly

Bytové domy bývají často cílem vandalů, kteří poškozují zejména okna do sklepů, vstupní dveře nebo zvonkové klávesnice. Proto většina pojišťoven umožňuje sjednat si pojištění bytového domu i pro případ jeho úmyslného poškození (vandalismu).
V případě tohoto pojištění by si ale pojistník měl dát pozor na podmínky, za kterých bude poskytnuto pojistné plnění. Některé pojišťovny totiž případech podmiňují výplatu pojistného plnění zjištěním pachatele policií. Pokud pachatel zjištěn není, a takovéto případy jsou poměrně časté, může se stát, že nárok na pojistné plnění pojištěnému vůbec nevznikne. 

Co vše je s bytovým domem pojištěno

Pojištění bytového domu se nejčastěji vztahuje nejen na obvodové zdi a společné prostory bytového domu, ale také na bytové jednotky, přestože se tyto nacházejí ve vlastnictví jejich obyvatel. Obvyklé také bývá, že se pojištění bytového domu vztahuje automaticky také na všechno příslušenství bytového domu i jeho součásti, jako jsou výtahy, zabudované elektromotory a technologie, anténní systémy nebo zabudované vybavení prádelen. Určitě bude ale vhodné se při jednání s pojišťovnou přesvědčit, že tomu tak skutečně v případě konkrétní nabídky pojištění je.
Naproti tomu vedlejší stavby, jako jsou například samostatná garáž, dílna nebo čistička odpadních vod, automaticky pojištěny nejsou. Jejich pojištění si tak vlastník musí sjednat, přičemž často stačí, když všechny tyto vedlejší stavby uvede do pojistné smlouvy a stanoví si pro ně samostatnou pojistnou částku.

Na co byste neměli zapomenout

Všichni vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů by určitě neměli zapomenou na pojištění odpovědnosti za škody související s vlastnictvím bytového domu. Často se totiž stává, že střešní krytina, sníh nebo kus ledu padající se střechy zasáhne kolemjdoucího člověka nebo zaparkované auto. Náklady na léčení takto zraněného člověka, jakožto i náklady na opravu zaparkovaného auta pak musí vlastník bytového domu poškozenému nahradit. A tyto náhrady se v případě komplikovaných úrazů mohou pohybovat v řádu statisíců korun a v případě smrti dokonce až v řádu milionů. Přitom pojistné za pojištění odpovědnosti za škody související s vlastnictvím bytového domu se pohybuje v řádu několika tisíců korun ročně.  

Slevy na pojištění domácností v bytovém domě

Některé pojišťovny nabízí obyvatelům bytových domů, které jsou u nich pojištěny, zvýhodněné pojištění domácnosti. Toto zvýhodněné pojištění domácnosti se týká nejen obyvatelů, kteří jsou spoluvlastníky bytového domu, ale všech, kteří v pojištěném bytovém domě bydlí. Nejčastěji se toto zvýhodnění projevuje slevou na pojistném za pojištění domácnosti, která může činit až 20 %.

Pavel Vančura
Produktový manažer divize neživotního pojištění ČSOB Pojišťovny

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne