Nejčastěji používané měřiče tepla v bytových domech

Datum: 16.9.2016
obrázek
Měření a rozdělení množství dodaného tepla na vytápění mezi konečné spotřebitele jednoznačně motivuje uživatele bytů k větším úsporám a šetrnějšímu spotřebitelskému chování. Zodpovědnější přístup k využívání energií se významně odráží i na množství vyprodukovaných emisí oxidu uhličitého.

Právě zlepšování kvality životního prostředí a udržitelnost vzácných zdrojů jsou hlavním cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetické efektivitě, která se postupně implementuje do naší legislativy a neobešla ani oblast měření a rozúčtování odebraného tepla.

Možnosti měření

Na úvod je třeba uvést, že pro měření tepla je možné použít vícero technických řešení, vycházejících z různých principů měření sledovaných veličin. Při výběru správného přístroje pro měření tepla je důležité především zohlednit technické a finanční možnosti objektu, ale i další kritéria, hlavně přesnost a spolehlivost měření. Nejčastěji používaným typem měřičů tepla v bytových domech jsou mechanické průtokové měřiče tepla anebo poměrové rozdělovače tepla.

Mechanické průtokové měřiče tepla

Mechanické průtokové měřiče tepla, kde teplonosným médiem je voda, se instalují přímo do potrubí otopného systému a za pomoci snímačů měří teplotu protečené vody na vstupu a teplotu protečené vody na výstupu otopného okruhu. Umožňují přesné měření spotřeby tepla ve fyzikálních jednotkách, která se určí z výsledného rozdílu teplot a množství protečené vody. Měřiče tepla patří podle zákona 505/1990 mezi určená měřidla. Před uvedením na trh podléhají prvotnímu ověření a schválení typu a instalaci těchto měřičů mohou vykonávat jen organizace s osvědčením o odborné způsobilosti, kterou ověřuje Český metrologický ústav zkouškou a osvědčuje ji vydáním dokladu. Určená měřidla podléhají pravidelnému metrologickému ověření. U všech částí mechanického průtokového měřiče tepla platí doba platnosti ověření 4 roky. Měřiče tepla jsou spolehlivou alternativou nejen pro bytové domy, ale také pro komerční nemovitosti, kde je zapotřebí rozdělit náklady na teplo mezi několik nájemců.

Typy měřičů tepla podle konstrukce

  1. Kompaktní měřič tepla integruje v jednom přístroji průtokoměrnou část, snímače teploty a kalorimetrické počítadlo, které přijímá impulzy z průtokoměru, teplotního snímače a vypočítavá odevzdané množství tepla. Instaluje se tam, kde je dostatek prostoru na instalaci a jednoduchý přístup k odečtu dat.
  2. Kombinovaný měřič tepla je sestavený z oddělitelných částí.

Průtokoměrná část se instaluje přímo na potrubí, které se může nacházet i v hůře dostupných místech, počítadlo musí být umístěné tak, aby se údaje o spotřebách daly jednoduše odečítat.

Výběr vhodného měřiče tepla

Všechny konstrukční prvky musí zaručovat požadovanou stálost a spolehlivost měření během dlouhé doby. Je nutné, aby materiály odolávaly různým formám koroze a opotřebování, které se vyskytují za běžných pracovních podmínek, různě způsobených nečistotami v teplonosném médiu. Měřiče tepla musí za každých okolností a bez omezení správné funkce odolávat jmenovitému tlaku a teplotě, pro které jsou určené. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat výběru vhodného montážního místa, především aby splňovalo víceré požadavky, a od kterého se odvíjí i výběr typu měřiče. Odborná instalace a výběr správného příslušenství je pro přesnost měření rozhodující.

Měřiče tepla sensonic® II od společnosti ista představují nejmodernější měřící techniku. Průtokoměrná část je tvořená vícevtokovým lopatkovým vodoměrem. Elektronické snímání otáček a konstrukční vlastnosti vysoké kvality zaručují dlouhodobě přesné měření. Měřiče mohou být kdykoliv rozšířené o rádiový modul, který umožňuje dálkový odečet dat a integraci údajů o spotřebě na internetový portál.

Poměrové měření - spravedlivější rozdělení nákladů za teplo

Alternativní způsob měření spotřeby tepla, když instalace měřičů tepla není technicky možná, či nákladově efektivní, je pomocí poměrových rozdělovačů tepla. Pro jednoduchou instalaci a nižší počáteční investici se využívá ve většině bytových domů, které jsou zásobované centrálním zdrojem tepla. Nejnovější poměrový rozdělovač tepla je koncipovaný jako dvoučidlový přistroj, který zaznamenává teplotu otopného tělesa, teplotu vzduchu v místnosti a vyhodnocuje jejich rozdíl. Na základě tohoto rozdílu dochází k načítání dílků, které jsou podkladem pro výpočet spotřební složky. Poměrový rozdělovač tepla je přístroj, využívaný na rozdělení množství tepla naměřeného fakturačním měřičem (měřič dodavatele tepla) mezi jednotlivé odběratele – uživatele bytů. Poměrový rozdělovač tepla není určeným měřidlem, nepodléhá pravidelnému ověřování a nevyžaduje se montáž certifikovaným pracovníkem, tak jako je to u měřičů tepla. Instaluje se přímo na otopné těleso podle pokynů výrobce a řídí se technickou normou ČSN EN 834 nebo ČSN EN 835.

Typy poměrových rozdělovačů tepla (RTN)

Poměrové měření si prošlo téměř stoletým vývojem. Společnost Clorius, která dnes působí na světovém trhu pod jménem „ista“, získala svůj prvý patent na rozdělovač topných nákladů již v roce 1924. V naší zemi se snaha po spravedlivějším rozdělení nákladů na teplo objevila začátkem devadesátých let, kdy se instalovaly „trubičkové“ poměrové rozdělovače tepla, založené na odpařovacím principu. V současnosti správcovské firmy i společenství vlastníků bytových jednotek preferují vyspělé rádiové technologie, které umožňují dálkový odečet dat. Odečty s využitím rádiových vln jsou přesnější a zvyšují komfort uživatelům bytů. Chyby způsobené lidským faktorem anebo případná manipulace s údaji patří do minulosti. Proces integrace údajů do systému rozúčtování se významně urychlil a zjednodušil, což garantuje včasné a správné vyúčtování.

doprimo® 3 radio – poměrový rozdělovač tepla od společnosti ista. Spolehlivá technika se zabudovaným rádiovým modulem, který využívá pro dálkový přenos dat technologií obousměrné komunikace. Obousměrná komunikace významně zvyšuje spolehlivost přenosu údajů a zároveň minimalizuje zatížení domácností elektromagnetickým zářením, rádiový modul totiž vysílá pouze na vyžádání, v naplánovaných intervalech.

Jeden systém – funkční systém

Nové technologie dálkových odečtů a správy dat o spotřebách otvírají nové možnosti pro správce a vlastníky bytů při získávání údajů z koncových přístrojů v průběhu celého rozúčtovacího období. Měřiče tepla, poměrové rozdělovače tepla a vodoměry mohou být jednoduše integrované do jednoho funkčního systému. Koncové přístroje komunikují přes rádiový modul se sběrnicí dat, která údaje o spotřebách a přístrojích zpracuje a odešle přes rádiovou síť na centrální server a následně do softwarových aplikací konečného uživatele, jakými jsou například ekonomické a energetické monitoringy a programy pro rozúčtování nákladů na energie a vodu. Správci a uživatelé bytů tak získají neomezený přístup k denním údajům o spotřebách a stavu veškerých měřičů v objektu. S těmito informacemi dále mohou nakládat tak, aby nedocházelo k plýtvání, ale naopak k možnosti úspor v oblasti spotřeb energií a vody.

Více informací o měřicí technice najdete na www.ista.cz

Text a foto: ista s.r.o.

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne