Výroba a provoz výtahů ve světle nových předpisů

Datum: 12.8.2016
obrázek
Na sklonku minulého roku se v Severomoravském vzdělávacím institutu v Ostravě konala konference Výtahy v kostce dle nových norem, jejímž pořadatelem byl lídr v segmentu výtahových systémů – společnost OTIS a.s.

Není náhodou, že zástupci odborné i širší veřejnosti byli s aktuální problematikou norem a z nich vyplývající odpovědností za provoz výtahů a s dalšími novinkami souvisejícími s bezpečností, ale i energetickou úsporností výtahů seznámeni právě prostřednictvím firmy, jež je součástí mezinárodního holdingu Otis představujícího světovou jedničku v produkci výtahů, eskalátorů, pohyblivých chodníků a dalších horizontálních dopravních systémů. Své renomé si OTIS buduje již od roku 1853, kdy zakladatel firmy Elisha Graves Otis opatřil první výtah vlastním bezpečnostním zařízením, které ho jistilo pro případ selhání tažného lana. Výtahy ze současné produkce získávají nejlepší bezpečnostní hodnocení ve vertikálním přepravním průmyslu. OTIS je také členem European Lift Association (ELA).

Výtahy v evropském kontextu

Pro výrobu výtahů a jejich následnou instalaci platí přísná pravidla nejen v oblasti bezpečnosti, ale i energetické náročnosti a celkové šetrnosti k životnímu prostředí. Platnost českých technických norem upravuje zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky. Směrnice EU – Directive pak označuje závazné předpisy, co se týče výsledku, jehož má být dosaženo, ale nechává členským státům možnost zvolit si způsob a prostředky k dosažení stanovených cílů, přičemž členské právní předpisy musí být přizpůsobeny cílům stanoveným ve směrnici.

K hlavním bodům programu konference patřila Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU o harmonizaci právních předpisů států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy. Přiblížen byl mj. Čl. 16 o postupech při posuzování shody u výtahů.

S novými technickými normami vyhlášenými v květnu 2015 jako harmonizované k NV 27/2003 Sb. a postupným zaváděním jejich platnosti obeznámil účastníky v prvním bloku přednášek Ing. Petr Fránek. Zásadní změnou se rozumí nahrazení Základní Evropské výtahové normy – EH81-1 a EN81-2 normami EN81-20 a EN81-50. První norma ČSN EN 81-20 (27 4003) se týká bezpečnostních předpisů pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů, Část 20, konkrétně výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů. Bezpečnostní předpisy, jež jsou obsahem ČSN EN 81-50 (27 4003), se zaměřují na konstrukci a montáž výtahů, tj. na přezkoušení a zkoušky, Část 50 na konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent.

K usnadnění aplikace norem je připraven k vydání v prvním kvartále 2016 informativní dokument TNI CEN/TR 81-12 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Základní teze a interpretace.

Problematika odpovědnosti provozu výtahů z hlediska judikatury

Výše uvedenými normami však zajištění bezpečnostních a energetických požadavků nekončí. Po odborné instalaci výtahů přechází povinnost zajištění bezpečnosti na jejich majitele nebo provozovatele. A ti mnohdy nejsou plně seznámeni s požadavky a předpisy, které zejména v souvislosti s provozem výtahů spadají do jejich kompetence. Navíc se normy průběžně v návaznosti na nové požadavky, ale i typy výtahů upravují a také sjednocují v rámci evropské legislativy.

Na ostravské konferenci konané 9. prosince 2015 byly z tohoto důvodu nastíněny také aktuálně platné bezpečnostní předpisy pro provoz a servis výtahů. Konkrétně se jednalo o základní požadavky pro provoz výtahů dané ČSN 274002, jež jsou kladeny na vlastníka či provozovatele výtahu, tj. splnit minimálně kritické požadavky definované tímto předpisem, což v praxi představuje především udržovat výtah v úrovni bezpečného provozu po celou dobu jeho technického života prostřednictvím servisní firmy. Tu musí provozovatel bezodkladně informovat o vyřazení výtahu z provozu v případě vzniku nebezpečné situace přímo ohrožující zdraví osob. Dále pak zajistit nepřetržitě vyprošťování osob uvězněných v klecích výtahů a to nejdéle do jedné hodiny od obdržení požadavku na jejich vyproštění.

S problematikou právních předpisů včetně vysvětlení základních pojmů, pramenů práva a norem i jejich hierarchií, technickými požadavky na výrobky, vymezením odpovědnosti subjektů za provoz a případné likvidace škod způsobených provozem výtahů, a rovněž s právními dopady při neplnění závazných předpisů seznámil, a to i na konkrétních případech rozsudků, účastníky konference JUDr. Karol Hrádela.

Bezpečná obsluha a údržba

Směrnice a normy se rovněž zaměřily na bezpečnost osob používajících výtah a pracovníků servisních firem vykonávajících revize a údržbu systému, případně zajišťujících vyproštění osob uvízlých ve výtahové kabině. Této problematice byla věnována část Nové bezpečnostní komponenty s podtitulem Bezpečnost a ochrana zdraví ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50, kterou uvedl Ing. Milan Kotek.

Nově například vstupuje pro elektronicky ovládané vodorovné posuvné dveře výtahů v platnost osazení ochranného zařízení – čidla – tak, aby snímalo překážky o minimální výšce 50 mm, což v praxi zabezpečí, že dveře nepřivřou například špičku nohy osoby chystající se do výtahu vstoupit.

V servisní oblasti je bezpečnostní novinkou kryt protiváhy. Dalším bezpečnostním požadavkem týkajícím se prostoru výtahové šachty je zařízení pro otevření šachetních dveří.

Přibyl ještě bezpečnostní prvek – prohlubeň umožňující bezpečně pohybovat s kabinou. Změna normy se týká i minimálních rozměrů bezpečnostních únikových prostor v horní a dolní části šachty.

Cíle a prostředky environmentální politiky EU

Součástí programu bylo nastínění dlouhodobých cílů EU v oblasti environmentu. Do roku 2020 má dojít k redukci spotřeby energie o 20 %. Druhým cílem je strategie renovace budov a posledním energetické audity. Do roku 2030 jsou to cíle vedoucí ke zlepšení klimatu. Jedná se o energetické zdroje, kdy redukce spotřeby energie by měla dosáhnout až 40 %. Mluví se o tzv. „Green House“. Využití „zelené energie“ by mělo zaznamenat nárůst do 27 %. Stejného procenta by měla dosáhnout efektivita využití energie.

Vzhledem k tomu, že výtahy a eskalátory jsou nedílnou součástí budov, jsou tudíž neopomenutelnými při posuzování a prokazování jejich energetické náročnosti. Podmínky klasifikace a certifikace existujících výrobků z pohledu energetické náročnosti udává ISO norma 25747-2/3 pro výtahy, eskalátory a pojízdné schody. Tyto nové technické ISO normy představil v tematicky zaměřeném bloku Ing. Petr Fránek.

Šetrné budovy

Vlivu energetické náročnosti výtahových systémů na šetrnost budov se v poslední části programu věnoval Libor Marek z České rady pro šetrné budovy, a to jak s ohledem na jejich provoz, tzn. energeticky efektivní výtahy, regenerativní pohony, vracení energie do budovy a v neposlední řadě úsporná LED osvětlení kabiny, tak i z pohledu výroby, do níž se promítají výrobní náklady, úroveň pracovních podmínek, recyklace materiálů a rovněž vzdálenost dopravy z výrobního závodu na stavbu.

Zazněly zde také rady ohledně žádostí o dotace na renovaci domů včetně výtahů podle místní příslušnosti a společenského zařazení budov. Následně byli účastníci seznámeni s Novelou zákona o zadávání veřejných zakázek a s jejími dopady v praxi.

Text: Zuzana Ottová, foto: Otis

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne