Panelák roku 2014

Datum: 29.4.2015
obrázek
Svaz českých a moravských družstev považuje otázku komplexních a současně energeticky vědomých modernizací bytových domů za klíčovou pro celou společnost ve smyslu zachování stávajících standardů a sociálního smíru v oblasti bydlení.

Současně svaz věří, že související projekční, montážní a stavební činnosti hrají důležitou roli při boji s dopady ekonomické krize a při zajištění stávající úrovně zaměstnanosti. Dosahované energetické úspory svaz považuje za nosný prvek státní koncepce úspor energií.

V České republice žije více jak polovina populace v bytových domech. Z celkového počtu 3,792 mil. trvale obydlených bytů je v bytových domech 2,160 mil. bytových jednotek. Z tohoto počtu je cca 1,2 mil. bytů realizováno v panelových a 0,961 mil. bytů v klasických (tedy nepanelových) domech. Z výsledků studie Panel SCAN plyne, že z uvedeného počtu 2,160 mil. bytů v bytových domech bylo dotčeno opravami pouze 36 % bytů (55 % z panelových bytů a 12 procent z nepanelových bytů). Je nutno konstatovat, že se ne vždy jednalo o komplexní opravy a modernizace, ale spíše o dílčí zásahy do objektů a jejich jednotlivých konstrukčních částí. Je možno tedy konstatovat, že většina bytových domů na „svou“ modernizaci ještě čeká.

Ve snaze podpořit zájem bytových družstev, společenství vlastníků a konečných uživatelů bytů o modernizaci bytových domů SČMBD vyhlašuje pro bytová družstva a společenství vlastníků soutěž o nejlepší PANELÁK ROKU 2014. Do soutěže je možno přihlásit objekty panelového i nepanelového typu, které byly v období 2012 až 2014 komplexně modernizovány a jsou ve vlastnictví či správě člena SČMBD.

Základní podmínky soutěže

Vyhlašovatel

Svaz českých a moravských bytových družstev

Partneři

Československá obchodní banka, a.s., CERPAD

Mediální partneři

PANEL PLUS PRESS s.r.o. - vydavatel časopisu PANEL PLUS a VOČ – vydavatelství odborných časopisů, které vydává časopis Bytová družstva, SVJ a správa domů

Účastníci soutěže

Soutěže se mohli zúčastnit vlastníci nebo správci panelových i nepanelových bytových domů z řad bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, kteří byli ke dni vyhlášení soutěže členy SČMBD nebo byli členem svazu spravováni.

Přihláška do soutěže

Do soutěže bylo možno přihlásit stavební díla realizovaná v letech 2013 - 2014. Přihlášku do soutěže zasílal investor (bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek), případně i projektant či dodavatel se souhlasem investora do 31. března 2015. (Případná odměna oceněného díla bude vyplacena vždy investorovi). Investor může přihlásit více objektů.

Porota

a) Porota je složena ze zástupců: vyhlašovatele, partnerů soutěže a zástupců odborné veřejnosti.

b) Zasedání poroty

  • První setkání se uskutečnilo v termínu od 15. dubna do 30. dubna 2015 – hodnocení přihlášených prací a výběr užšího okruhu nejlepších modernizovaných staveb.
  • Druhé setkání ve dnech od 1. května 2015 do 31. května 2015 – závěrečné vyhodnocení a výběr oceněných realizací.
  • Návrh na předsedu poroty předkládá porotě SČMBD. Předsedu poroty volí členové poroty. Předseda poroty řídí její zasedání a zastupuje ji na venek.

Sekretariát soutěže

Sekretariát soutěže přijímá soutěžní práce, připravuje podklady pro jednání poroty a pořizuje zápisy o jejím jednání a závěrečný protokol o rozhodnutí poroty. Členy sekretariátu soutěže jsou Pavlína Mašínová a Ing. Zdeněk Strnad.

Průběh soutěže

a) Účastníci soutěže zaslali přihlášky spolu s předepsanými podklady na adresu sekretariátu soutěže SČMBD Praha 4, Podolská 50, PSČ 147 00 se zřetelným označením PANELÁK ROKU 2014. Formulář přihlášky včetně dalších podkladů byl umístěn na www.scmbd.cz.

Účastníci zaslali sekretariátu originál přihlášky + CD s přílohami, tj. kopií přihlášky v elektronické podobě, doprovodnými texty a podklady v elektronické podobě a příslušnou fotodokumentací.

b) Po uzávěrce 31. března 2015 sekretariát soutěže připravil dokumentaci přihlášených stavebních prací pro jednání poroty. Sekretariát soutěže vyřadil ta přihlášená stavební díla, která nesplňovala podmínky, a která došla po stanoveném termínu.

c) Porota soutěže přihlášená stavební díla posoudí a rozhodne o ocenění vybraných stavebních děl do 31. května 2015. Při hodnocení vychází zejména z těchto kritérií:

  • úspora energie
  • architektonické řešení
  • kvalita provedení
  • komplexnost
  • další pomocná kritéria (například doba realizace, náklady)

d) Výsledky soutěže budou zveřejněny a předání cen proběhne u příležitosti konání 22. valné hromady SČMBD.

Ceny

1. cena

20 000 Kč

2. cena

15 000 Kč

3. cena

10 000 Kč

zvláštní cena časopisu PANEL PLUS za nejhezčí fasádu

10 000 Kč

Mimo oficiálního hodnocení soutěže, které bude provedeno odbornou komisí, bude vyhlášena také Zvláštní cena časopisu PANEL PLUS za nejhezčí fasádu, která bude udělena na základě výsledků hlasování návštěvníků webu www.scmbd.cz. Hlasovat bude možné od 1. května 2015 do 31. května 2015.

Prezentace oceněných děl

Oceněná stavební díla budou prezentována v médiích, v rámci akcí partnerů soutěže, na webových stránkách SČMBD.

Svolení účastníka soutěže

Účastník soutěže svoluje, aby SČMBD a partneři soutěže využívali předané podklady a data za účelem prosazování zájmů družstev a zájmů svých, v rámci metodických, osvětových i komerčních akcí. Podklady zaslané sekretariátu soutěže nebudou účastníkům soutěže vráceny.

Text: Martin Hanák

Foto: archiv redakce

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne