Právní úprava družstva v zákoně o obchodních korporacích I.

Datum: 11.12.2013
obrázek
Dva nové kodexy, zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) a občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014. Jde o významné změny právních předpisů. Základem soukromého práva se stane nový občanský zákoník, do kterého byla přenesena většina ustanovení z dosavadního obchodního zákoníku („ObchZ“), zejména závazkové právo.

Právní úprava obchodních společností (společnost s ručením omezením, akciová společnost, veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) a družstev, která je dnes obsažena v druhé části obchodního zákoníku, je nově přesunuta do zákona o obchodních korporacích.

Zákon o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích („ZOK“) se systematicky člení na tři části s celkem osmi hlavami. První část s názvem „Obchodní korporace“ zahrnuje v §§ 1 až 773 obecná ustanovení pro korporace a dále právní úpravu společnosti s ručením omezením, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a družstva. Druhá část „Ustanovení závěrečná a přechodná“ obsahuje v §§ 774 až 785 ustanovení, která řeší přechod na novou právní úpravu.

Mezi nejdůležitější patří § 775, kde je uvedeno, že zákonem o obchodních korporacích se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne jeho účinnosti, a dále § 777, podle něhož mají obchodní korporace povinnost přizpůsobit do 6 měsíců od účinnosti zákona o obchodních korporacích (tzn. do 30. 6. 2013) listiny (tzn. stanovy, společenské smlouvy) a doručit je do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem. Pokud tak neučiní, vyzve je k tomu rejstříkový soud a stavoví jim přiměřenou lhůtu ke splnění povinnosti. Po marném uplynutí této lhůty pak soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, obchodní korporaci zruší a nařídí její likvidaci. V § 777 odst. 1 ZOK je uvedeno, že ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími (kogentními) ustanoveními zákona o obchodních korporacích, se od 1. 1. 2014 zrušují. Poslední, třetí, část obsahuje pouze jediný paragraf (§ 786), v němž je upravena účinnost zákona.

V tomto článku se zaměřím především na nejdůležitější změny, které nastanou v souvislosti s novým zákonem o obchodních korporacích u družstva a u bytového družstva, které je jednou z forem zajišťující bydlení v České republice. Právní úpravu družstva je možné nalézt v §§ 552 až 726 ZOK. Na družstva se vztahují rovněž úvodní partie zákona o obchodních korporacích (§§ 1 až 94). Na rozdíl od stávající jednotné úpravy družstva v obchodním zákoníku, s několika výjimkami pro družstva bytová, zavádí zákon o obchodních korporacích v §§ 727 až 757 zvláštní úpravu pro družstva bytová a rovněž předpokládá v §§ 758 až 773 nový typ družstva, a to takzvané sociální družstvo, které vyvíjí obecně prospěšné činnosti pro znevýhodněné osoby zejména v oblasti pracovních příležitostí, sociálních služeb, zdravotní péče apod.

Nejdůležitější změny v právní úpravě družstva

Družstvo je podle § 552 ZOK společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. V zákoně o obchodních korporacích se snižuje limit pro počet členů na 3, přičemž se nerozlišuje, zda jde o právnické nebo fyzické osoby. Podle stávající právní úpravy v § 221 odst. 4 ObchZ musí mít družstvo nejméně 5 členů nebo 2 právnické osoby.

Další významnou změnou je povinnost družstva zřídit informační desku ve svém sídle, která bude přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům (§ 562 ZOK). Cílem je dostatečná informovanost členů o činnosti a záležitostech družstva. Zákon o obchodních korporacích vyžaduje informování členů družstva cestou oznámení vyvěšeného na informační desce v případě uveřejnění výsledků jednání a všech přijatých usnesení dílčích členských schůzí (§ 668 ZOK), uveřejnění pozvánky na shromáždění delegátů (§ 668 odst. 3 ZOK) a uveřejnění výsledků jednání a všech přijatých usnesení shromáždění delegátů (§ 698 ZOK). Prostřednictvím informační desky však lze členům poskytovat i další informace určené stanovami. Pokud to stanovy určí, je možné informační desku zpřístupnit členům družstva prostřednictvím internetových stránek.

Deklaratorní výčet základních práv a povinností člena družstva

V § 575 ZOK je upraven deklaratorní výčet základních práv a povinností člena družstva, mezi které patří právo účastnit se řízení družstva (tzn. volit a být volen do orgánů družstva, účastnit se řízení a rozhodování v družstvu prostřednictvím hlasování na členské schůzi), podílet se na výhodách poskytovaných družstvem (např. podíl na zisku, pokud je vyplácen apod.). Mezi základní povinnosti patří dodržovat stanovy a povinnost podrobit se rozhodnutím orgánů družstva. K dalším povinnostem patří povinnost uhrazovací (§ 587 ZOK) a povinnost oznámit družstvu změny údajů evidovaných v seznamu členů (§ 580 odst. 3 ZOK), tzn. změny příjmení, bydliště, sídla nebo adresy určené členem pro doručování.

Možnost poskytnutí finanční asistence

V § 608 ZOK je nově zakotvena možnost poskytnutí finanční asistence, tzn. možnost poskytnutí zálohy, půjčky nebo úvěru družstvem pro účely získání družstevního podílu. Doposud finanční asistenci upravoval obchodní zákoník pouze ve vztahu ke kapitálovým obchodním společnostem, nyní zákon o obchodních korporacích rozšiřuje použití pravidel finanční asistence i na družstva. Družstvo tak bude moci uchazeči o členství půjčit finanční prostředky, aby mohl splatit členský vklad při vstupu do družstva. Smlouva však bude muset být předem schválena členskou schůzí [§ 656 písm. f) ZOK]. Zprávu o poskytnutí finanční asistence pak musí družstvo založit do sbírky listin vedené příslušným soudem.

Statutárním orgánem může být předseda družstva

Orgány družstva jsou upraveny v § 629 a násl. ZOK a jsou totožné s těmi, které známe ze současné právní úpravy (tzn. členská schůze, představenstvo, kontrolní komise a jiné orgány zřízené stanovami). Definice malého družstva (to znamená družstvo s méně než 50 členy) zůstává rovněž stejná, zde mohou stanovy určit, že statutárním orgánem je předseda družstva. Kontrolní komise se u malého družstva nemusí zřizovat a její funkci plní členská schůze. Pro volené orgány družstva je v § 632 ZOK implicitně zakotveno, že funkční období členů končí všem jeho členům stejně, a to i kdyby byl někdo zvolen například v půlce funkčního období.

Počet členů potřebných ke svolání členské schůze

Dále je nově stanoveno (§ 638 odst. 2 ZOK), že členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka družstva, se musí konat nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. Oproti dosavadní úpravě se snižuje počet členů potřebných ke svolání členské schůze. Podle stávající právní úpravy v § 239 odst. 3 ObchZ tuto povinnost mělo představenstvo, pokud jej o to písemně požádala alespoň jedna třetina členů družstva. V § 639 odst. 3 ZOK se toto kvorum snižuje na 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu hlasů.

Vzhledem k tomu, že v družstvech mohou mít členové i více než jeden hlas, počítá se členská menšina nejen z hlav, ale i podle počtu hlasů žádajících členů. Stanovy mohou určit nižší počet členů nebo nižší počet potřebných hlasů, případně obojího.

Text: JUDr. Jitka Vepřková Zábojová, vedoucí organizačně-právního oddělení Stavebního bytového družstva POKROK

Pokračování tohoto článku naleznete v šestém čísle časopisu PANEL PLUS, který vyjde 11. prosince. 2013.


 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne